velikost textu

Obchodní firma, koncepce právní úpravy a ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní firma, koncepce právní úpravy a ochrany
Název v angličtině:
Trade name, conception of legal regulations and protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Iva Hutařová
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
53341
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
7. Závr Institut obchodní firmy je sám o sob významným elementem obchodního práva, který nachází své klíčové uplatnní v obchodních vztazích a stále významnji pak i na poli mezinárodním. Ochrana obchodní firmy pak nepochybn patí mezi významné zákonem chránné zájmy a je nedílnou součástí fungujícího právního státu. Mou snahou v pedkládané práci bylo pokud možno podrobn a ucelen nahlédnout do problematiky firemního práva a právních vztah vznikajících a souvisejících s obchodní firmou. V závru popisovaných právních úprav firemního práva v Nmecku a Velké Británii jsou provedena stručná srovnání tchto úprav, které náleží do odlišných právních systém. Zatímco úprava firmy podle britského práva je od kontinentální úpravy značn odlišná, úprava česká s úpravou nmeckou jsou si blízké. Zásadním rozdílem srovnávaných kontinentálních úprav proti britské úprav je, že britská úprava pipouští, aby podnikatel v obchodním styku vystupoval i pod jiným než zaregistrovaným názvem tzv. „obchodním jménem“. Obchodním jménem se pak rozumí jméno, které není shodné s názvem společnosti nebo jménem jednotlivce a pod nímž podnikatel obchoduje. Podobnost české a nmecké úpravy je pak dána zejména společným historickým základem, ale také celkovou podobností obou právních ád. Ješt vtší sblížení úprav nmeckého a českého firemního práva mžeme očekávat, pokud bude schválen pipravovaný obchodní zákon. Mezi veejností, a to nejen laickou, dochází velmi často ke ztotožnní pojmu firma s pojmem podnik nebo společnost. Za pozastavení stojí i skutečnost, že se se stejnou jazykovou zvláštností, tedy špatným chápáním pojmu firma, mžeme setkat i v Nmecku. Nutno však uvést, že naopak v ekonomické terminologii pojem firma odpovídá pojmu společnost či podnik.148 Pipravovaná úprava firemního práva a názvu právnických, tak jak s nimi počítá návrh nového občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech, je koncipována logicky a pináší nkolik podstatných zmn. Nový občanský zákoník zamýšlí upravovat pouze obecná pravidla pro označovaní právnických osob, s tím, že podnikající právnické osoby budou 148 Coase, R. H.: The Nature of the Firm. Economica, 1937, roč. 4, č. 16., http://www.sonoma.edu/users/e/eyler/426/coase1.pdf 95 nadále podléhat úprav firemního práva v obchodním zákonu. Nyní platná úprava občanského zákoníku vnuje právnickým osobám mizivý počet ustanovení, což dalo vzniknout pebujelé a nepehledné úprav zvláštních zákon. Novou, koncepčn uspoádanou úpravu v této oblasti proto mžeme jen uvítat. Samotné firemní právo je pak dotčeno nkolika zmnami. Dochází ke zmn ve vymezení obchodní firmy, navrhuje se firmu definovat jako jméno podnikatele zapsaného v obchodním rejstíku. Nov je firma chápána spíše jako právo majetkové, s tím, že je více uvolnna pro majetkové dispozice. Zákaz prázdného pevodu firmy je zrušen a pi dodržení zákazu klamavosti mže být firma pevedena i bez podniku, který označuje. Místo výslovného souhlasu pvodního majitele (nebo právních nástupc) s užíváním staré firmy nyní postačí souhlas konkludentní. Fyzická osoba, u které došlo ke zmn jména, mže nadále používat svou pvodní firmu, bez uvádní dnes povinného odlišujícího dodatku. Pokud vstoupí takto navržená úprava v platnost, pinese s sebou velkou liberalizaci firemního práva. Vhodnost takto liberálního pojetí v českém prostedí však ukáže až následná praxe. Jediné, co se dosud nedaí, je sjednotit právní terminologii zejména pro právnické osoby. Bude-li navržená úprava takto pijata, budeme se v textech právních pedpis i nadále setkávat s pojmy jméno, název a firma právnické osoby. 96
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Iva Hutařová 667 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Iva Hutařová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Iva Hutařová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB