velikost textu

Ochrana průmyslového vlastnictví v české soudní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana průmyslového vlastnictví v české soudní praxi
Název v angličtině:
Industrial property rights protection in the Czech judicial practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miloslav Hainz
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Pítra
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
53338
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Ochrana prmyslového vlastnictví v eské soudní praxi Práva z prmyslového vlastnictví, k nimž náleží například práva k chráněným vynálezm (práva k patentu), užitným vzorm, prmyslovým vzorm, ochranným známkám nebo obchodní firmě, mají stále rostoucí význam pro ekonomický rozvoj moderní spolenosti, a náleží jim proto odpovídající ochrana. Soudní ochrana prmyslového vlastnictví je v dnešním právním řádu R postavena na třech základních pilířích, jimiž jsou správní soudnictví, ochrana prostřednictvím civilního soudního řízení a koneně trestní ochrana soudní, přiemž každý z těchto tří pilíř plní specifický úel. Úelem správního soudnictví je soudní přezkum rozhodnutí Úřadu prmyslového vlastnictví, který má vést ke sjednocení a zkvalitnění rozhodovací innosti Úřadu prmyslového vlastnictví. Řízení, jímž se rozhoduje o udělení ochrany nebo o jejím zrušení, je tak pod přezkumem soudní moci. Úelem civilního soudnictví je poskytnout osobám, jimž svědí práva z prmyslového vlastnictví, soudní ochranu těchto práv. Majitelé prmyslových práv uplatují v civilním řízení své nároky podle zákona . . 221/2006 Sb., o vymáhání práv z prmyslového vlastnictví, který je inkorporací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví. A koneně, trestní ochrana soudní je veřejnoprávním prostředkem ochrany, který chrání zájem spolenosti na řádném prběhu hospodářské soutěže, k němuž patří i respektování prmyslových práv. V úhrnu představují uvedené tři prostředky ucelený systém soudní ochrany prmyslového vlastnictví v eské republice, který spolu s prostředky správní ochrany je pro majitele úinným nástrojem k ochraně jejich prmyslových práv. 118
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miloslav Hainz 523 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miloslav Hainz 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miloslav Hainz 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Pítra 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB