velikost textu

Rozumění u Martina Heideggera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozumění u Martina Heideggera
Název v angličtině:
Understanding in Martin Heidegger
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Linda Muchová
Vedoucí:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Oponent:
Jan Kranát, Ph.D.
Id práce:
53241
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Má diplomová práce se zabývá rozuměním u Martina Heideggera, což je také její název. Primární literaturou užitou pro tuto práci je Bytí a čas. Rozumění je zcela jistě jedním z nejdůležitějších témat filosofie 20. století,což by se mělo ukázat i v této práci. Ta by měla z různých perspektiv ukázat kořeny rozumění v Heideggerově rané filosofii. Je důležité zdůraznit, že záměrem bylo především ukázat Heideggerovo originální pojetí otázky rozumění. Zvláštní uchopení rozumění by se mělo ozřejmit v této diplomové práci. Zároveň je v Heideggerově filosofickém pojetí jeden zvláštní moment, který by měl být ukázán, co nejjasněji. Tímto momentem by měl být druhý člověk v Heideggerově filosofii související s rozuměním. Je důležité také ukázat, že Heideggerovo pojetí rozumění a hermeneutiky mělo veliký vliv i na jiné filosofy 20. století, například na Paula Ricoeura. Ricoeur také ukazuje slabé a silné stránky Heideggerovy filosofie týkající se hermeneutiky a rozumění. Ricoeurovy připomínky nám pomohou pochopit i Heideggerovu filosofii lépe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
My thesis deals with understanding in Martin Heidegger, which is also the title of the thesis. The primary literature used for this work is Being and Time. Understanding is definitely one of the most important issues of the 20th century philosophy in general, which should be shown in this work. This work should present roots of understanding in Heidegger’s early philosophy from all different perspectives. It is important to stress that above all, the aim of this work, was from the beginning, to show the most original way of Heidegger’s thinking on the subject of understanding. The unique way of grasping understanding should be made explicit in the thesis. There is also one particular point in Heidegger’s philosophical approach of understanding, which should be brought into light in a much clearer way. It is the problem of understanding and the place of another human being in Heidegger’s philosophy when he analyses understanding. It is important to make clear that Heidegger’s approach to understanding and hermeneutics was very influential for other philosopher’s of the 20th century, for example Paul Ricoeur. Ricoeur shows in his work weak and strong points of Heidegger’s philosophy concerning hermenetics and understanding. Ricoeur’s remarks will make us able to understand Heidegger’s philosophy better. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Muchová 331 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Muchová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Muchová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Kranát, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB