velikost textu

Psychologické aspekty HIV pozitivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty HIV pozitivity
Název v angličtině:
Psychological Aspects of HIV Positivity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lucie Skružná
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Sivek, SDB
Oponent:
Mgr. Anna Klimešová
Id práce:
53188
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na problematiku týkající se osob HIV+. Cílem práce je poposat psychologické aspekty HIV pozitivity s ohledem na roli lékaře a pokusit se zjistit jaké služby nabízí organizace spolupracující s touto klientelou. Práce je rozdělena do několika hlavních celků. První z nich je zaměřen na obecný popis viru HIV a nemoci AIDS. Druhá kapitola se týká výše zmíněných psychologických aspektů. Snaží se přihlížit situaci HIV pozitivních v běžném životě. Kromě toho se zabývá možnými psychickými problémy spojenými s nemocí. Třetí část se zabývá vztahem lékaře a pacienta. Lékař zde stojí jako ten, který provází nemocného od prvních dnů jeho nemoci. Poslední kapitola popisuje, jaké služby nabízejí organizace pracující s touto klientelou. Pro tuto kapitolu jsem vybrala Dům světla v Praze, který poskytuje komplexní nabídku služeb a je proto v této oblasti poskytovaných služeb nejenom v Čechách opravdu ojedinělým. HIV pozitivních neustále na celém světě přibývá, přesto jsou skupinou, která stále ještě stojí na okraji společnosti a je svým způsobem diskriminována. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work is aimed at HIV positive people issue. The goal of this work is to describe psychological aspects of HIV positivness according to doctors role and try to discover what services does an organization cooperating with those clients offer. The work is devided into several main chapters. The first chapter is aimed at general description of HIV (human immunodeficiency virus) and AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). The second chapter concerns psychological aspects as already mentioned. It endeavours to describe the sate of HIV positive people in daily life. Furthermore it concerns possible psychical problems connected with the disease. The third chapter considers the relationship between doctor and patient. The doctor is the one who follows the patient since the first days of his or her illness. The last chapter describes what services do organizations dealing with those clients offer. I chose Dům světla in Prague for this chapter. It provides complex variety of services which is rare in the branch of these services not only in Czech Republic. Although the number of HIV positive constantly increases all over the world they are a group standing on the edge of society and is in a way discriminated. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Skružná 14.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Skružná 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Skružná 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Sivek, SDB 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Klimešová 821 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 308 kB