velikost textu

Tvorba výukových materiálů k oblasti Chemie kolem nás

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba výukových materiálů k oblasti Chemie kolem nás
Název v angličtině:
Setting up educational materials for the topic Chemistry around us
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Ivona Štefková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Konzultant:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Id práce:
53039
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemie hnojiv, chemie léčiv, učební materiály, výuka chemie, dotazníkové šetření, chemie kolem nás
Klíčová slova v angličtině:
chemistry of fertilizers, medicinal chemistry, educational materials, teaching chemistry, questionnaire investigation, chemistry around us
Abstrakt:
Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá tvorbou výukových materiálů na témata z oblasti Chemie kolem nás a okolnostmi jejich implementace do výuky chemie s ohledem na požadavky kurikulárních dokumentů. Na učivu vztahujícímu se k chemii léčiv a k chemii hnojiv je ukázáno propojení reálného světa s obsahem, který je vyučován v předmětu chemie, což by mohlo přispět ke zlepšení náhledu žáků na samotný předmět. Po odborné i didaktické stránce se výukový materiál snaží učiteli ulehčit jeho přípravu na vyučovací hodiny svou pestrostí a zpracováním (učební text, powerpointová prezentace, hry, laboratorní cvičení, atd.), žákovi pak zpřístupňuje tato praktické témata prostřednictvím různých typů úkolů, zajímavostí, zábavných hrátek atd. Hodnocení výukových materiálů a zjišťování postoje žáků a učitelů bylo provedeno formou dotazníkových šetření. Z výsledků šetření vyplynulo, že daná témata považují žáci i jejich učitelé za přínosná a patřící do oblasti chemie. K problematice léčiv přistupovaly dívky oproti chlapcům s větším zájmem, což nebylo zjištěno u problematiky hnojiv. Připravené výukové materiály považovala většina žáků a učitelů za vyhovující, a tudíž lze předpokládat, že jsou vhodné ke vzdělávání žáků na střední škole.
Abstract v angličtině:
Abstract: This dissertation deals with the creation of educational materials to topics from the field Chemistry around us and circumstances of its implementation into teaching chemistry with regard to the needs posed by curricular documents. The connection between real world and the content of the chemistry subject, which is taught at schools, is shown on the curricular topics related to medicinal chemistry and to fertilizer chemistry. This could make the student getting a better overview of the subject itself. Regarding the specialist and didactical part, the teaching material tries to make it easier for the teacher to prepare for the lessons and make them more interesting due to the teaching material´s variability and processing (teaching text, powerpoint presentations, plays, laboratory exercises etc.). This way, the student gains access to practical topics through various types of exercises, interesting aspects, plays etc. The evaluation of educational materials and investigation of student´s and teacher´s attitude was carried out via a questionnaire investigation. The investigation showed that both students and teachers regard these topics as beneficial and belonging to the field of chemistry. The medicinal topics were approached by the girls better than by the boys, which was not the case of the fertilizer issue. The prepared educational materials were regarded by most students and teachers as suitable. So it can be assumed they can be applied in educating students at secondary schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ivona Štefková, Ph.D. 3.82 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Ivona Štefková, Ph.D. 36.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ivona Štefková, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ivona Štefková, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Ivona Štefková, Ph.D. 539 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB