velikost textu

Analýza dlouhodobého vývoje hlavních znečišťujících látek v ovzduší v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza dlouhodobého vývoje hlavních znečišťujících látek v ovzduší v České republice
Název v angličtině:
Long-term analysis of major ambient air pollutants in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Šmejkalová
Vedoucí:
doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Id práce:
52903
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (M1601)
Obor studia:
Ochrana a tvorba životního prostředí (OZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V práci je zhodnocen vývoj imisních koncentrací sledovaných polutantů (oxid siřičitý, oxidy dusíku, atmosférický aerosol) na celkem 17 stanicích imisního monitoringu. Výběr lokalit postihuje automatizované i manuální měření a spektrum stanic od přírodních pozaďových (ČR) po průmyslové a dopravní (v postižených oblastech). Vývoj imisní situace je doplněn o vývoj emisní bilance SO2, NOX a tuhých emisí antropogenních zdrojů a současný stav a vývoj znečištění srážek a mokré depozice posledních let. Ke zpracování imisních dat bylo využito základních metod porovnání více výběrů a analýzy časových řad s využitím měsíčních průměrných koncentrací. Sledované aspekty znečištění ovzduší byly zhodnoceny z hlediska vývoje posledních let, vývoje devadesátých let charakteristického výraznými změnami, a období těmto změnám předcházející. Diskutované období pokrývá především problematiku SO2 od rostoucího trendu imisních koncentrací, mírný pokles a razantní pokles v průběhu devadesátých let, po současnost, kdy se SO2 dostává postupně do pozadí zájmu. Míra poklesu se odvíjí od míry znečištění lokality, což platí i pro sledované koncentrace SPM. NOX je v práci hodnocena především formou srovnání se znečištěním SO2 a diskusí společných a rozdílných hledisek znečištění. Data z manuálních programů pro NOX a vybrané lokality neposkytují dostatečné údaje pro hodnocení. Problematika atmosférického aerosolu je zahrnuta a diskutována jako koncentrace SPM a pokračujícího měření PM10 od poloviny devadesátých let, přičemž z pohledu současného odborného zájmu spíše okrajově. Pro všechny sledované ukazatele byl zaznamenán ve sledovaném období pokles emisí (celkových i krajských) s odrazem v imisních koncentracích. Severočeská oblast byla v minulosti plošně postižena nejvyššími hodnotami imisních koncentrací. Ostravsko-karvinská oblast, kde maximální koncentrace nedosahovaly takových extrémů, odpovídala ve sledovaných ukazatelích nižší imisní zátěži s mírnějším poklesem v průběhu 80. a 90. let. Oblast Prahy se od dvou předešlých významně liší skladbou a zastoupením zdrojů (plynoucí z typu zóny). Období po roce 2000 se nevyznačuje zřetelnými trendy na vybraných lokalitách pro sledované ukazatele.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis evaluates the long-term development of concentration of major air pollutants (sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter) at 17 air pollution monitoring stations. Chosen stations include automated monitoring as well as manual measuring stations and the locales cover the range from nature background stations (CR) to industrial and transport sites (in polluted areas of CR). The development of air pollution on the representative set of measurements is supplemented by the progress of pollution inventory of SO2, NOX and particulate matter from man-caused sources, and present state and development of pollution of precipitation and wet deposition in recent years. The pollution data was processed using monthly average concentrations by basic statistical methods of comparing multiple samples and time-series data analysis. Contemporary progress in recent years was considered in evaluation of air pollution, plus progress in the 90s characterised by pronounced changes and preceding period. The surveilled period is concerned mainly with problematics of SO2, from the trend of growing concentrations, across slight decline, followed by rapid decline in the course of the 90s till the present, when the SO2 moves gradually out of focus. The magnitude of decline depends on the locale pollution, same is true for SPM concentrations. The thesis evaluates the NOX chiefly by comparison to pollution by SO2 and discusses common and differing aspects of pollution. Insufficient data provided by manual programs for NOX prevent evaluation. Considering the present scientific approach, the problematics of particulate matter is included and discussed only marginally from the point of view of mass concentration SPM and ongoing measurement PM10 since the 90s. All monitored indicators showed pronounced decline of emissions during the surveilled period (in whole country and regionally), as mirrored in concentrations. Region of northern Bohemia had highest emission concentrations in the past. In Ostrava-Karviná region, where maximal concentrations weren't that high, the indicators showed lower emission load and moderate decline in '80s and '90s. The Prague region differs from the previous two in source composition and source ratio (owing to the zone type). The period after the year 2000 does not show clear trends in monitored indicators in selected locales.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Šmejkalová 45.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Šmejkalová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Šmejkalová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB