velikost textu

André Gide: Návrat ze Sovětského svazu; Retuše k mému "Návratu ze Sovětského svazu". Střetnutí individualisty s kolektivistickou utopií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
André Gide: Návrat ze Sovětského svazu; Retuše k mému "Návratu ze Sovětského svazu". Střetnutí individualisty s kolektivistickou utopií
Název v angličtině:
André Gide: Return from the U.S.S.R.; Afterthougths on the U.S.S.R. Confrontation of the individualist with the collectivist utopia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Daniel Petkevič
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Václav Jamek
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Id práce:
52890
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Francouzština (FR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Francouzský spisovatel André Gide (1869–1951) byl představitelem individualistického proudu ve společnosti a literatuře na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století. Tato diplomová práce zkoumá okolnosti spisovatelovy angažovanosti v otázce komunismu ve třicátých letech dvacátého století, která vyústila v jeho návštěvu Sovětského svazu v létě roku 1936 a v napsání dvou odhalujících svědectví. Gidova sovětská epizoda je zde nahlížena z perspektivy jeho individualismu, jemuž je věnována první část této práce. Ta popisuje jednak základní vlivy a inspirace, které během celého života působily na Gidova individualistického ducha, jednak jeho projevy v autorově životě, tvorbě a umělecké a společenské kritice. Část druhá je zaměřena na samotné téma Gidovy komunistické angažovanosti. Jsou v ní popsány hlavní příčiny jeho sympatizování s komunistickými myšlenkami, které se v něm postupně vyvíjely, aby se spojily na počátku třicátých let, v období hluboké společenské a hospodářské krize, kdy v nejisté atmosféře nově vznikajících totalitních režimů Gide cítil potřebu se politicky angažovat. Slepě věřil, že uskutečnění jeho společenských ideálů je možné v Sovětském svazu, který na západní intelektuály úspěšně útočil dobře mířenou propagandou. Jsou zde dále ukázány hlavní projevy Gidovy angažovanosti z hlediska jeho politické činnosti, literární tvorby a názorů na situaci ve Francii a SSSR. Během oficiální návštěvy SSSR, kterou Gide s několika spolucestujícími podnikl v létě roku 1936, se pak tento hlasatel svobodného individualistického rozvoje a sociální spravedlnosti střetnul s tvrdým stalinským režimem založeným na strachu a lži, jehož obyvatelům byla vštěpována morálka odosobnění a konformismu.
Abstract v angličtině:
The French writer André Gide (1869–1951) was a representative of the individualist stream in society and literature at the end of the nineteenth and in the first half of the twentieth century. This diploma work examines the circumstances of the writer’s involvement in the question of communism in the thirties of the twentieth century, which led to his visit of the Soviet Union in summer 1936 and to his writing two revealing testimonies. Gide’s Soviet episode is considered from the perspective of his individualism, which is treated in the first part of this work. It depicts both the basic influences and inspirations that had impact on Gide’s individualist spirit and its manifestation in the author’s life, creation and in his art and social criticism. The second part focuses on the matter of Gide’s communist alignment. It shows the main reasons for his sympathy with the communist ideas, which progressively developed into their association in the early thirties of the twentieth century. In this period of incertitude due to deep social and economic crisis, which gave rise to emerging totalities, Gide felt the need of a political alignment. He was blind in his belief that the implementation of his social ideals was conceivable in the Soviet Union, which succesfully attacked the Western intellectuals with a well-aimed propaganda. Then follow the main manifestations of Gide’s alignment from the point of view of his political activity, literary creation and opinions of the situation in France and the U.S.S.R. During his official visit to the U.S.S.R. in summer 1936, this advocate of free individualist development and social justice encountered a tough Staline’s regime based on fear and lie, whose citizens were indoctrinated with the morality of depersonalisation and conformism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daniel Petkevič 614 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Daniel Petkevič 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Daniel Petkevič 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Jamek 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 70 kB