velikost textu

Globalizace a letecká doprava: strategie středoevropských klasických dopravců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Globalizace a letecká doprava: strategie středoevropských klasických dopravců
Název v angličtině:
Globalization and Air Transport: Strategies of Central European Legacy Carriers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Kořený
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.
Id práce:
52885
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Regionální geografie (M1312)
Obor studia:
Regionální geografie (RGEOGR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
globalizace, letecká doprava, klasické letecké společnosti, letecké aliance, hub and spoke, sdílení kódu
Klíčová slova v angličtině:
globalization, air transport, legacy carriers, airline alliances, hub and spoke, codeshare
Abstrakt:
Stejně jako se v důsledku globalizace mění svět, mění se i prostředí letecké dopravy. Letecké společnosti jsou nuceny se přizpůsobovat těmto změnám a volit nové strategie, které jim mají dopomoci k úspěšnému fungování. Cílem předkládané diplomové práce je, v souladu s jejím názvem, přiblížení, identifikace a vysvětlení procesů, které významnou měrou ovlivňují současnou podobu světa letecké dopravy s empirickým zaměřením na čtyři středoevropské klasické letecké společnosti. Postupně je probírána problematika globalizace a jejího vlivu na chování ekonomických aktérů, kterými letecké společnosti jsou, dále jsou osvětleny charakteristiky letecké dopravy a jejích součástí, popsáno její prostředí a chování leteckých společností a rozebrány nejnovější strategické trendy, ke kterým se klasické letecké společnosti v současnosti uchylují. Na teoretickou část navazuje část empirická, kde jsou kroky zkoumaných společností rozebrány a osvětleny. Na základě zjištěných teoretických principů fungování současných klasických (síťových) leteckých společností jsou dále formulovány hypotézy týkající se pravděpodobného chování a přijímaných strategií čtyř zkoumaných společností. To, zda stanovené hypotézy jsou zcela, popř. částečně potvrzeny, je diskutováno na konci empirické kapitoly. Klíčová slova: globalizace, letecká doprava, klasické letecké společnosti, letecké aliance, hub and spoke, sdílení kódu
Abstract v angličtině:
As the world changes because of the globalization, the environment of the aviation changes as well. The airlines are forced to adapt to these changes and choose new strategies to operate successfully. The main objective of this thesis is to, according to the title, describe, identify and explain the processes which significantly affect current image of the world of aviation and focus on four Central European legacy carriers. The issues of globalization and its affect on behavior of economic actors, which airlines are, are discussed as first. The following part is dedicated to the characteristics of aviation and its components, the milieu and the behavior of the airlines as well as the newest strategic trends that are being chosen is described as well. The theoretical part is followed by the empirical one where the particular steps of examined airlines are analyzed and explained. The hypotheses concerning the probable behavior and adopted strategies of four analyzed carriers are expressed according to the discovered theoretical principles of the operations of current legacy (network) carriers. Whether the hypotheses are completely or partially confirmed, is discussed at the end of the empirical chapter. Key words: globalization, air transport, legacy carriers, airline alliances, hub and spoke, codeshare
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kořený 8.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kořený 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kořený 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 80 kB