velikost textu

Lidské zdroje jako faktor rozvoje venkova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lidské zdroje jako faktor rozvoje venkova
Název v angličtině:
Human resources as a factor of rural development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Vazačová
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Id práce:
52811
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lokální rozvoj venkova, regionální politika, lidské zdroje, lidský kapitál, sociální kapitál, endogenní potenciál
Klíčová slova v angličtině:
local rural development, regional policy, human resources, human capital, social capital, endogenous potential
Abstrakt:
ABSTRAKT Problematika rozvoje venkova je v rozvinutých zemích ovlivňována změnami v chápání a pojetí venkova, v rámci teorie dochází k posunu paradigmatu. To se promítá do politik jednotlivých států, na globální úrovni EU do strukturální politiky. Diferenciace venkovského prostoru vyžaduje diferencovaný přístup v podobě lokálního rozvoje venkova, který je založený na endogenním potenciálu. Aktivita a iniciativa lokálních lidských zdrojů – lidského a především sociálního kapitálu je schopná způsobovat diferencovaný rozvoj venkovských oblastí. Práce se snaží na příkladu českých venkovských obcí potvrdit vztah kvality lidských zdrojů a úrovně rozvoje venkova. Klíčová slova: lokální rozvoj venkova, regionální politika, lidské zdroje, lidský kapitál, sociální kapitál, endogenní potenciál
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Problems of rural development are influenced by changes in perception and conception of rural areas in developed countries, there is paradigm shift within the theory. It is reflected into the policy of single countries and into the structural policy of EU on the global level. Differentiated rural space requires differentiated approach in the form of local development which is based on endogenous potential. Activity and initiative of local human resources – human capital and especially social capital is able to cause differentiated development of rural areas. This thesis tries to confirm the relation between quality of human resources and level of rural development on the example of czech rural municipalities. Key words: local rural development, regional policy, human resources, human capital, social capital, endogenous potential
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Vazačová 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alžběta Vazačová 402 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Vazačová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Vazačová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB