velikost textu

Sartrův ateismus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sartrův ateismus
Název v angličtině:
Sartre's Atheism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marek Feigl
Vedoucí:
Doc. Ivana Noble, PhD.
Oponent:
Jan Kranát, Ph.D.
Id práce:
52716
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jean-Paul Sartre (1905-1980) bývá v dějinách moderního myšlení zpravidla definován jako představitel ateistického existencialismu. Předložená diplomová práce se zabývá zejména čtyřmi filosofickými texty tohoto autora, ve kterých je ateistické téma explikováno se zvláštní názorností. Pokouší se postihnout filosofickou relevanci Sartrova ateismu, jeho vývoj od fenomenologických souvislostí "Bytí a nicoty" (1943) přes kladení problému do roviny praxeologie a etiky v přednášce "Existencialismus je humanismus" (1945) a Sartrův záměr inspirovat zdůvodnění ateismu interpretací "Descartových filosofických koncepcí" (Karteziánská svoboda, 1946). Na konci života pak Sartre po zkušenosti s marxistickým humanismem přehodnocuje ateismus v textu "Naděje nyní" (1980, spoluautor B. Lévy). Úkolem práce je zachytit nejen diskontinuitu mezi různými zdůvodněními ateismu v Sartrových spisech, ale také případné společné motivy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Jean- Paul Sartre (1905-1980) is usually defined in the history of modern thinking as a member of atheistic existentialism. This diploma project examines mainly four philosophical works of this author in which the atheistic topic is explained with special illustrativeness. There is an attempt to grasp philosophical relevance of Sartre's atheism, its development from phenomenological relations of "Being and Nothingness" (1943) to putting forward the problem into the level of praxeology and ethics in a lecture called "Existentialism is a Humanism" (1945) and Sartre's intention to inspire reasoning of atheism by Descartes philosophical conceptions (Cartesian Freedom, 1946). At the end of his life, after experience with marxist humanism, Sartre reevaluates atheism in "Hope Now" (1980, coauthor B. Lévy). The goal of this work is to pinpoint not only discountinuity between different ways of reasoning of atheism in Sartre's works, but also possible common motives or features Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Feigl 671 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Feigl 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Feigl 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ivana Noble, PhD. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Kranát, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 69 kB