velikost textu

Reliktní česko-německá etnická hranice jako socio-kulturní předěl v území

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reliktní česko-německá etnická hranice jako socio-kulturní předěl v území
Název v angličtině:
Relict Czech-German Ethnic Boundary as a Socio-Cultural Divide of Territory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Matěj Podhola
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Id práce:
52211
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnická hranice, reliktní hranice, Česko, pohraničí, volební chování, religiozita, národnost
Klíčová slova v angličtině:
Ethnic Boundary, Relict Boundary, Czechia, Borderland, Voting Behaviour, Religiosity, Nationality
Abstrakt:
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá tématem reliktní česko-německé etnické hranice. V úvodní části práce jsou diskutovány teoreticko-metodologická východiska s důrazem na pojetí česko-německé etnické hranice v předchozí literatuře. V minulosti převažovala tendence k vykreslení etnické hranice jako linie a rezignovalo se na zonální charakter etnické hranice. Ve druhé části předložené práce je sledován průběh česko-německé etnické hranice a jeho změny v českých zemích od konce 19. století do roku 2001. Ve třetí části práce je analyzován průběh česko-německé etnické hranice ve vybraných zájmových územích, a následně posouzena funkce etnické hranice jako socio-kulturního předělu v území. Cíle předložené práce bylo zjistit, zda se v jednotlivých zájmových oblastech odlišují české a německé společenství. Funkce etnické hranice jako předělu byla sledována ve dvou obdobích, v meziválečném období první republiky, a na počátku 20. století, kdy již česko-německá etnická hranice přetrvávala jen v podobě hranice reliktní. Srovnání území po obou stranách etnické hranice bylo provedeno na základě údajů o náboženském vyznání obyvatel a výsledků parlamentních voleb. Klíčová slova: etnická hranice, reliktní hranice, Česko, pohraničí, volební chování, religiozita, národnost
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis deals with topic of relict Czech-German ethnic boundary. In the first part of the thesis theoretical-methodological aspects of the study are discussed with an emphasis on delimitation of Czech-German ethnic boundary in literature. In the past the tendency to draw ethnic boundary as a line prevailed and it was common not to deal with zonal character of ethnic boundaries. In the second part of the thesis the shape of Czech- German ethnic boundary in the Czech lands and its changes from the end of the 19th century to 2001 are studied. In the third part of the thesis the shape of Czech-German ethnic boundary in chosen interest regions is analyzed, and the function of ethnic boundary as a socio-cultural divide of a territory is considered. The aim of the study was to find out if there are differences between Czech and German community in the interest regions. The function of ethnic boundary as a socio-cultural divide was examined in two periods: in an interwar era of the first Czechoslovak republic, and at the beginning of the 21st century, when Czech-German ethnic boundary remains only as a relict boundary. Comparison of both parts along the ethnic boundary in the interest regions was done on the basis of religiosity of population and results of parliamentary elections. Key words: Ethnic Boundary, Relict Boundary, Czechia, Borderland, Voting Behaviour, Religiosity, Nationality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Matěj Podhola 10.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Matěj Podhola 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Matěj Podhola 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB