velikost textu

Proudění vody a vysoce propustné zóny v kolektorech východočeských křídových synklinál na příkladu jímacího území Litá a okolí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proudění vody a vysoce propustné zóny v kolektorech východočeských křídových synklinál na příkladu jímacího území Litá a okolí
Název v angličtině:
Groundwater flow and highly permeable zones in aquifers of eastern part of Bohemian Cretaceous Basin based on Litá area and surroundings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Vladimír Lachman
Vedoucí:
RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Helena Vysoká, Ph.D.
Id práce:
52156
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chlorované uhlovodíky, kontaminace, krasový systém, proudění, vysoce propustné zóny, zlomy
Klíčová slova v angličtině:
chlorinated hydrocarbons, contamination, flow, fractures, highly permeable zones, karstic system
Abstrakt:
Abstrakt   Proudní vody a vysoce propustné zóny v kolektorech východoeských  kídových synklinál na píkladu jímacího území Litá a okolí V  práci  se  zabývám  charakterem  vysoce  propustných  zón  ve  slínovcích  a  vápnitých  pískovcích  východoeských  synklinál  eské  kídové  pánve.  Zájmové  území  se  nachází  jihozápadn  od  Nového  Msta  nad  Metují  a  zahrnuje  jímací  území  Litá,  významný  zdroj  podzemní  vody pro královéhradecký kraj.  Podzemní vody oblasti byly  v osmdesátých letech  zasaženy  kontaminací  chlorovanými  uhlovodíky.  Na  základ  podrobného  terénního  vzorkování  23  vrt  a  4  lokalit  povrchových  tok  z roku  2008  a  z archivních  dat  o  koncentracích  kontaminantu  ve  vrtech  hodnotím  charakter  a  píbuznost  vod.  Vrty  jsem  rozdlil  do  skupin  na  základ  chemických  a  fyzikálních  parametr.  Ve  druhé  ásti  práce  se  vnuji  analýze  vlivu  zlomových  linií  na  proudní  v širší  oblasti  východoeských  synklinál.  Výsledky ukazují, že nejvydatnjší vrty se nacházejí v prostorech mezi zlomy, což naznauje  nepropustnou funkci zlom. Ze všech dostupných informací se pak zabývám otázkou vysoce  propustných  zón  preferenního  proudní  podzemní  vody.  Na  základ  pozorované  rychlosti  proudní,  nerovnomrného  charakteru  šíení  kontaminace  a  odhalené  bifurkace  toku  podzemní  vody  dokládám  výskyt  takovýchto  zón  v oblasti  a  poukazuji  na  skutenost,  že  existence  krasové  porozity  v kolektorech  tvoených  slínovci  a  vápnitými  pískovci  eské  kídové pánve není nereálná.   Klíová slova: chlorované uhlovodíky, kontaminace, krasový systém, proudní, vysoce  propustné zóny, zlomy  6
Abstract v angličtině:
Abstract   Groundwater flow and highly permeable zones in aquifers of eastern part of  Bohemian Cretaceous Basin based on Litá area and surroundings In my thesis I deal with the character of highy permeable zones in marlstones and calcitic  sandstones  in  east-bohemian  synclines  of  the  Czech  Cretaceous  Basin.  My  chosen  area  lies  southwest  of  Nové  Msto  nad  Metují  and  within  it  lies  Litá  area,  an  important  source  of  groundwater  for  Hradec  Králové  region.  Groundwater  in  the  area  was  contaminated  in  the  80’s by chlorinated hydrocarbons.  Based on a detailed field sampling of 23 boreholes and 4  sites of surface water performed in 2008 and on archival data on contaminant concentrations,  I  evaluate  the  character  and  relationships  of  groundwater  from  the  boreholes.  I  grouped  boreholes  according  to  their  chemical  properties.  In  the  second  part  of  my  thesis,  I  perform  the analysis of the influence of faults on groundwater flow in a larger area of east-bohemian  synclines.  Results  show  that  most  yielding  boreholes  lie  between  fractures,  not  near  them,  which  suggests  the  impermeable  role  of  fractures.  From  available  information  I  then  try  to  answer the question of highly permeable zones of preferential groundwater flow. Based on the  observed flow velocity, uneven nature of contaminant transport and discovered bifurcation of  groundwater flow, I support the occurrence of  these zones  in the area  and conclude that the  existence  of karstic porosity in aquifers formed by  marlstones  and calcitic sandstones in the  environment of the Czech Cretaceous Basin is not unrealistic.   Keywords: chlorinated hydrocarbons, contamination, flow, fractures, highly permeable zones,  karstic system  7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Vladimír Lachman 4.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Vladimír Lachman 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Vladimír Lachman 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Vysoká, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. 34 kB