velikost textu

Hmotněprávní úprava testamentární dědické posloupnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hmotněprávní úprava testamentární dědické posloupnosti
Název v angličtině:
Regulation of testamentary succession in substantive law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Gabriela Bálková
Oponenti:
JUDr. Tomáš Pohl
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
51518
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědické právo, závěť, historický vývoj
Klíčová slova v angličtině:
law of succession, testament, historical development
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá hmotněprávní úpravou dědění ze závěti. V úvodní části je především nastíněn historický vývoj dědického práva, který poukazuje na diskontinuitu dědického práva. Hlavní část práce je věnována předpokladům dědění ze závěti, které jsou jednotlivě podrobně rozebrány. Závěrečná část se především zaměřuje na pořízení jednotlivých forem závěti, na nakládání se závětí (její úschova a zrušení). Práce se snaží komplexně objasnit problematiku dědění ze závěti, přičemž se také zabývá návrhem nového občanského zákoníku a porovnává ho s platnou právní úpravou tam, kde návrh zavádí úpravu novou. Klíčová slova: dědické právo, závěť, historický vývoj
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the substantive law regulation of testamentary succession. The introductory part outlines the historical development of the law of succession, which points out the discontinuity of the law of succession. The main part of the thesis deals with prerequisites for the testamentary succession, each of which is analyzed in detail. The final part focuses on creation of the respective types of the testament, and disposal of the testament (custody and revocation). The thesis strives to explain the issues of testamentary succession in a comprehensive manner, while it also deals with the bill of the new Civil Code and compares it with the valid legal regulation where a new regulation is introduced by the bill. Key words: law of succession, testament, historical development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Gabriela Bálková 665 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Gabriela Bálková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Gabriela Bálková 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 671 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 141 kB