velikost textu

Fenomén smrti v české literatuře 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén smrti v české literatuře 20. století
Název v angličtině:
Phenomena of death and dying in Czech literature of the 20th century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Milada Záborcová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
Id práce:
51436
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá analýzou sémantických rovin tematizace motivu smrti v literárním spektru české poezie a prózy 20. století. V úvodních dvou kapitolách je zvolen přístup zaměřený na širší interpretaci vývoje pojetí smrti se zřetelem k filozofickým, psychologickým, lékařským, etickým a duchovním přístupům. Vzhledem k obsažnosti materiálu jsou rámcově nastíněny jednotlivé modifikace postojů k otázkám umírání v rámci evropského středověkého kontextu s odkazy na dochovaná díla českého písemnictví. Filozofické roviny problematiky se dotýká rozbor prací vybraných autorů, jejichž koncepty měly vliv na českou literární tvorbu v průběhu 20. století, nebo byly prostřednictvím této tvorby přímo či latentně reflektovány. Literární obraz smrti v české literatuře 20. století je v disertační práci interpretován v členění, které reflektuje výrazné literárně-historické mezníky souvisejících s proměnami vnímání smrti i s proměnami jejího obrazu. Klasifikace je v souvislosti s jednotlivými sémantickými aspekty tohoto vývoje provedena do pěti základních oblastí, v nichž se tematizace smrti projevuje v literárních dílech jakožto dominantní prvek architektoniky jednotlivých textů. První skupinu děl vyznačujících se ve vztahu ke ztvárnění toposu smrti jistými specifiky tvoří katolicky zaměřená poezie a próza, jejíž autoři se v důsledku rostoucí sekularizace světa v období 1. třetiny 20. století musejí vyrovnávat s proměnou duchovního klimatu a s posunem životních hodnot, do nichž se opětovně budou snažit vnášet důraz na nutnost vnímání transcendentálních přesahů lidského života. ...
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis deals with distinct semantic levels of the theme of death and dying in a large context of Czech poetry and prose-fiction of the 20th century. In the first two chapters, the approach is supposed to cover broader interpretations of the treatment of death and dying based on philosophical, psychological, medical, ethic, and spiritual background. Due to the large range of the material, just essential frames of the attitudes towards dying are outlined, focusing on European medieval context and older texts of Czech literature. Philosophical background focuses on texts of selected writers who influenced Czech literature of the 20th century and/or were explicitly or implicitly reflected in it. The image of death and dying in Czech literature of the 20th century is analyzed in chapters that are based on periodisation that reflects substantial changes in the perception of death and in the ways of its verbal visualization in literature. The classification of texts is divided into five types based on the differences of the images of death in the composition of distinct literary texts. The first group has the specificities of texts of poetry and prose-fiction of catholic background: the authors, facing the secularization of the world in the first third of the 20th century, have to reflect the changes of the spiritual climate and sets of values, trying to stress the transcendental dimensions of a human life. The second group includes Czech poetry of the 1930s with its strong reflection of the tragic sense of life. The third group of texts puts together the balladic and psychological prose-fiction since the beginnings of the 1930s. Their interpretation focuses on the literary protagonists relating to the categories of good and evil and the innermost experiencing of the final steps of human existence. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milada Záborcová, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milada Záborcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milada Záborcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 432 kB