velikost textu

Městská správa v Rokycanech a její představitelé v letech 1573-1699

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Městská správa v Rokycanech a její představitelé v letech 1573-1699
Název v angličtině:
Rokycany town administration and it's representatives between 1573-1699
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Hrachová, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Id práce:
51228
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rokycany patřily v raném novověku k menším městům řemeslnicko – zemědělského charakteru. Zejména v druhé polovině 16. století dochází k rozkvětu města. Díky loajálnímu postoji k Ferdinandovi I. v roce 1547 město nepostihly sankce tohoto panovníka a bylo odměněno mnoha privilegii. V roce 1584 se Rokycany stávají královským městem. Předkládaná práce se zabývá sledováním činnosti městské samosprávy, funkcí jednotlivých úřadů a jejich personálním obsazením. Nejdůležitějším orgánem ve městě byla městská rada s mocí zákonodárnou, soudní a výkonnou. K jejím povinnostem patřilo také vedení městského hospodářství a správa obecního majetku. Rada se skládala z 12 radních, z nichž první a nejváženější byl nazýván primas. Každý radní spravoval město po dobu jednoho měsíce, v tomto období byl nazýván purkmistrem. Ve sledovaném období se primasem stalo celkem 19 mužů, většina z nich zastávala post až do své smrti. Tři muži působili následně jako císařští rychtáři. V předbělohorském období se dvěma z primasů podařilo přesáhnout svým významem hranice města, a to Janu Novoměstskému Srnovci z Varvažova a Zikmundu Celestýnovi z Freifeldu. Dva primasové pocházeli přímo z tradičních rokycanských rodin, větší část se rekrutovala z učitelů zdejší školy a písařů. Podařilo se jim přiženit se do vůdčích rodin města, a tak se prosadit i v rámci samosprávy. Téměř všichni předbělohorští primátorové měli vyšší vzdělání. Řada z nich byla bakaláři a měli společnou zálibu v podpoře humanismu. Primátoři zvolení po roce 1620 již většinou nedosáhli úrovně svých předchůdců (styky, vzdělání apod.), pocházeli z řad šichtmistrů zdejších hutí nebo z rodin bohatých řemeslníků. Součástí práce je i 118 jmenných seznamů složení jednotlivých členů městských rad z let 1573 – 1699. Celkem v nich zasedalo 119 mužů. Jejich osudy byly rozmanité, vybíráni byli z nejbohatších měšťanů držících várečné právo.
Abstract v angličtině:
In the early modern age the town of Rokycany belonged to the smaller towns with an economy characterized by crafts and agriculture. In the 16th century the city started to bloom remarkably. Because of its loyalty shown to Ferdinand I, the town wasn’t affected by the sanctions of that ruler, but was instead granted many privileges. In 1547 Rokycany became a free royal town. The above treatise discusses and follows the evolution of the town administration, the purpose of the single offices and its personnel. The most important administrative institution of the town was the municipal council with legislative, jurisdictional and executive powers. The town’s economies and the administration of the town’s property belonged also to the duties of the council. The municipal council counted twelve counsellors; its most prestigious member was called primate. Every counsellor was in charge of the government of the town for the period of one month, during this period he used the title of burgomaster. In the examined period of time, 19 men became primates and the majority of them kept the tile lifelong. Three men worked as imperial town magistrates In the period preceding the Battle of the White Mountain two primates managed with their eminence to reach fame also outside the town. That is Jan Novoměstský Srnovec from Varvažova and Zikmund Celestýn of Freifeld. The two primates were the offspring of two well rooted families of the town, whose members used to be teachers at the local school or scribes. They managed to marry into the most prominent families of the town and imposed themselves in the town administration. Almost all the primates of the period before the Battle of the White Mountain were of higher education. Many of them had obtained their bachelor’s degree and all of them, were strongly committed to foster humanism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Hrachová, Ph.D. 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Hrachová, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Hrachová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Hrachová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. 2.3 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 1.93 MB