velikost textu

Mapování, datování a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví (krajinná památková zóna Žehušicko)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování, datování a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví (krajinná památková zóna Žehušicko)
Název v angličtině:
Mapping, dating and documentation of historcal landscape structures in the landscape of the Lower Doubrava region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Horák
Vedoucí:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Oponent:
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Id práce:
51096
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na téma středověké krajiny – jejího poznávání a poznávání jejího vývoje. Zájmovým územím je krajina dolní Doubravy a Klejnárky východně od Kutné Hory. Práce je založena na analýze historických, archeologických a geografických dat a na terénním výzkumu a datování vybrané historické krajinné struktury přírodního i umělého původu). Pro tento výzkum byla vybrána hráz Svatoanenského rybníka (k. ú. Nové Dvory u Kutné Hory). Bylo provedeno pět kopaných sond na rozhraní hráze a podložních aluviálních sedimentů. Odkryté profily byly popsány a analyzovány. Byly odebrány vzorky pro tyto analýzy: radiokarbonové datování, opticky stimulovaná luminiscence a obsah těžkých kovů. Vznik rybníka je historicky datován do období mezi lety 1501 – 1552. Hráz byla archeologicky datována post quem 15. století (pomocí nalezených keramických a skleněných střepů). V podložním aluviu byl nalezen pouze jeden vzorek vhodný pro radiokarbonové AMS datování. Výsledek analýzy je 2070 +- 30 BP, ale stratigraficky je zřejmé, že dotčený sediment je středověkého stáří. Tento rozdíl je vysvětlitelný resedimentací analyzovaného vzorku. Analýzy opticky stimulovanou luminiscencí zatím nejsou dokončeny. Nejzajímavější výsledky přinesly analýzy vývoje obsahu těžkých kovů v sedimentech podložního aluvia. Křivka tohoto vývoje byla porovnána s historickými záznamy o míře těžby Ag a Cu v Kutné Hoře. Na základě tohoto srovnání bylo datováno stratigrafické rozhraní mezi hrází a podložními aluviálními sedimenty, tedy vznik hráze. Rozhraní bylo datováno mezi roky 1500 a 1550. Datování vzniku hráze třemi metodami (archeologicky, historicky a pomocí obsahu těžkých kovů) si vzájemně odpovídají. Výsledek práce prokazuje využitelnost metod při studiu historické krajiny datováním jejích struktur.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma theses is focused on a topic of mediaeval landscape and it’s recognition and it’s development. The studied area is in the lower Doubrava River and Klejnárka river region, eastwards of Kutná Hora. The work is based on an analysis of historical, archaeological and geographical data and on a fieldwork research of the selected historical landscape features (of natural and also artificial origin). The dam of pond „Svatoanenský rybník“ (Nové Dvory u Kutné Hory cadastral area) was chosen for the fieldwork research and for the dating analysis. There were made five dug sampling sites through the dam and alluvial sediments beneath. The profiles were described and analyzed. There were taken samples for these analyses: radiocarbon dating, optically stimulated luminescence dating (OSL) and heavy metal content assessment. The pond’s origin is historically dated 1501 - 1552 AD. The dam was archeologically dated 15th century post quem (on the basis of pottery and glass sherds analysis). There was taken only one sample for 14C dating from alluvial sediments. The result of dating by AMS method is 2070 +- 30 BP, but stratigraphically these sediments came from Middle Ages. This difference is cleared up by resedimentation of sampled wood. The analysis of OSL is still not finished. Most interesting results came from analysis of heavy metal content in the alluvial sediments beneath the dam. The development curve was compared with historically known Ag and Cu production in the medieval mines in Kutná Hora. On the basis of this comparison was dated a boundary line between dam and alluvial sediments, i.e. the origin of the dam. This boundary is dated 1500 - 1550. The dating of dam origin by historical method corresponds with that by heavy metal content and in part with archaeological dating. This project approves the applicability of methods used for analyzing historical landscape development by dating its structures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Horák 5.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Horák 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Horák 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB