velikost textu

Modelování svozu komunálního odpadu s využitím GIS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování svozu komunálního odpadu s využitím GIS
Název v angličtině:
Modelling of solid waste treatment with GIS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Kateřina Jiřičková
Vedoucí:
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Balner, Ph.D.
Id práce:
51019
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
GIS, optimalizace, separovaný komunální odpad, svoz
Klíčová slova v angličtině:
GIS, optimization, municipal solid waste, collection
Abstrakt:
Abstrakt Současná legislativa České republiky i Evropské Unie upřednostňuje materiálové využívání před ostatními způsoby nakládání s komunálním odpadem. Svoz tříděného odpadu má však negativní dopady na životní prostředí. Práce se zabývá modelováním a optimalizací tras svozu tříděného komunálního odpadu s cílem tyto dopady snížit. Model využívá softwaru ArcGIS a optimalizaci tras provádí pomocí operačního výzkumu. Pracuje se vstupními údaji o množství odpadu v území, umístění cílových zařízení a s jejich kapacitou. Odhad množství odpadu byl proveden na základě rozdělení celkové hmotnosti do katastrálních území úměrně k počtu obyvatel. Cílová zařízení jsou třídící linky. Vzdálenosti mezi katastrálními územími a cílovými zařízeními počítá nadstavba ArcGIS Network Analyst. Indexová metoda vyhledává ke katastrálním územím třídící linky tak, aby byl výsledný počet najetých kilometrů co nejmenší, zároveň respektuje omezenou kapacitu linek. Výstupem jsou trasy svozu a přepravní vzdálenost pro každý druh separovaného odpadu. Model umožňuje měnit vstupní údaje a sledovat změnu v systému svozu. Model byl ověřen na území hl. m. Prahy a na sběru papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Ukázal se být vhodný pro optimalizaci svozu komunálního odpadu.
Abstract v angličtině:
Abstract Under the current waste legislation in both European Union and Czech Republic, material recovery is preferred over other types of municipal solid waste treatment. However, waste collection systems have negative environmental impacts. This thesis deals with modeling and optimization of waste collection routes, which should lower their impact. The model makes use of the ArcGIS software system and operations research to optimize routes. Inputs of the model are the amount of waste produced in the region, locations of the final facilities, and their capacities. The amount of waste produced per district was estimated to be the portion of total waste produced corresponding to the number of inhabitants of given district. Final facilities are the assorting lines. Distances between districts and final facilities were computed by Network Analyst Extension of ArcGIS. The index method assigns the assorting lines to districts in a way that minimizes total distance traveled by waste collection vehicles, while respecting the capacity of the assorting lines. Outputs are waste collection routes and the distance, per waste type, traveled by the waste collection vehicles. The model allows changing the input data to observe changes in the waste collection system. The model was applied to the data from the capital of Czech Republic, Prague, where the collection of paper, plastic, glass and liquid packaging board was simulated. The model turned out to be able to optimize municipal waste collection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kateřina Jiřičková 943 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Kateřina Jiřičková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Kateřina Jiřičková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Balner, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB