velikost textu

Kupní smlouva - srovnání kontinentální a americké úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kupní smlouva - srovnání kontinentální a americké úpravy
Název v angličtině:
Sales Contract - Comparison of the continental and American rules
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Řemínek
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
50974
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kupní smlouva
Klíčová slova v angličtině:
sales contract
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce srovnává základní instituty kupních smluv dle všeobecného obchodního zákoníku USA (Uniform Commercial Code) s odpovídajícími instituty českého soukromého práva a případně i s instituty Vídeňské úmluvy OSN, návrhem nového občanského zákoníku a společného evropského právního rámce. Práce se zabývá srovnáním obou úprav obecně, právními prameny a systémem smluvního práva v USA, výkladem, zvláštnostmi kupních smluv s přeshraničním prvkem, kolizními normami v oblasti kupních smluv, právními režimy kupních smluv a odlišením od jiných smluvních typů. Hlavní část práce se soustředí na způsoby uzavírání kupních smluv, nabídku a její přijetí, změnu podmínek a nesjednaná ustanovení. Práce je zakončena formálními požadavky na kupní smlouvy a problematikou omylu při uzavření smlouvy. 131
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis compares the basic institutes of the sales contracts under the Uniform Commercial Code in the U.S.A. with the corresponding institutes of the Czech private law and where appropriate with the institutes of the United Nations Convention, the draft of the new Czech civil code and the draft of (European) common frame of reference. The thesis deals with the comparison of both rules generally, the sources of law and the contract law system in the U.S.A., interpretation, specificities of the transnational sales contracts, legal regimes of sales contracts and distinction from other contract types. Main part of the thesis focuses on the sales contract formation, offers and acceptances, modification and implied terms. The thesis is concluded with the formal requirements on sales contracts and the notion of mistake. 132
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Řemínek 872 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Řemínek 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Řemínek 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB