velikost textu

Sídliště řivnáčské kultury ve Vliněvsi (okres Mělník)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sídliště řivnáčské kultury ve Vliněvsi (okres Mělník)
Název v angličtině:
The settlement of the Řivnáč culture in Vliněves (District Mělník)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Kulfierzová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Id práce:
50919
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Pravěká a raně středověká archeologie (ARP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se zabývám řivnáčskou kulturou a hlavně zpracováním jejího rovinného sídliště ve Vliněvsi (okr. Mělník). Od roku 1999 probíhá na tomto polykulturním nalezišti záchranný archeologický výzkum, který doložil osídlení od eneolitu po dobu stěhování národů. Objeveno bylo pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a několik hrobů kultury se šnůrovou keramikou. Z doby bronzové je nejvýrazněji zastoupena kultura únětická, které patří sídliště i pohřebiště, z mladšího bronzu kultura mohylová. Výrazné je osídlení z období halštatu a laténu. Pár objektů pochází z mladší doby římské a z doby stěhování národů. Mezi lety 2000-2003 byla při výzkumu ve Vliněvsi objevena také řivnáčská kultura, konkrétně dvě řivnáčské polozemnice a šest jejích objektů. V první části práce jsem se věnovala samotné kultuře, dějinám bádání o ní, popisem náplně a vztahům řivnáčské kultury k ostatním soudobým kulturám. Dále se zabývám popisem samotné lokality, zpracováním a zhodnocením jejích nálezů. Na konec jsem se zajímala o typy, funkce a způsoby konstrukce řivnáčských obydlí a snažila se také porovnat polozemnice z Vliněvsi s řivnáčskými chatami z jiných rovinných sídlišť. Vycházela jsem z knihy Homolka u Stehelčevsi (1968), která je dosud jedinou samostatnou publikací věnovanou této kultuře, a dále pak z různých archeologických sborníků, časopisů, periodik atd.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Kulfierzová 322 kB
Stáhnout Příloha k práci Zuzana Kulfierzová 9.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Kulfierzová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Kulfierzová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. 67 kB