velikost textu

Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické republice
Název v angličtině:
The Environmental Movement as a Form of Opposition in the German Democratic Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Kopecká
Vedoucí:
PhDr. Petr Šafařík
Oponent:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Id práce:
50773
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce „Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické republice“ se zabývá problematikou formování a působení ekologického hnutí v prostředí totalitního režimu SED. Analýza se týká období od konce šedesátých let, kdy se ochraně životního prostředí dostává globální pozornosti v souvislosti s celosvětovou diskusí o krizi industriální společnosti, až do počátku let devadesátých, kdy NDR zaniká v důsledku sjednocení se Spolkovou republikou Německo. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo ekologické hnutí součástí východoněmeckého disentu, jsou v první části popsány proměny resistence v průběhu čtyřicetileté existence NDR. Následující oddíl se věnuje státní politice na poli ochrany přírody a životního prostředí, což napomáhá popsat rámcové podmínky, v nichž se utvářelo ekologické hnutí. Dále se práce soustředí na nezávislou ekologickou debatu a na její posun k praktické činnosti. Popis jednotlivých ekologických iniciativ, akcí a posléze i skupin ozřejmuje strukturu budoucího ekologického hnutí. Práci uzavírá kapitola, jež pojednává o proměně nezávislého ekologického hnutí v novou politickou sílu a jeho roli na přelomové události v letech 1989 a 1990.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis “The environmental movement as a form of opposition in the German Democratic Republic” deals with the problems of forming the environmental movement in the totalitarian SED state. The research concerns the time from the end of the sixties, when environmentalism gained global attention in connection with the world debate over the crisis of the industrial societies, until the beginning of the nineties, when the GDR was dissolved by the reunification with the Federal Republic of Germany. Because the environmental movement was a component of East German dissent, the first part of the thesis gives an overview of opposition in the forty-year history of the GDR. The next section devotes itself to the state’s environmental policy in describing the general conditions for creation of the environmental movement. Then the work focuses on the independent environmental debate and its conversion to practical activities. The description of the actual ecological initiatives, activities and groups helps to explain the structure of the newly developing environmental movement. The last chapter concerns itself with the transformation of the independent environmental movement into a new political force and its role in the period of the peaceful revolution and German reunification of 1989/1990.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Kopecká 650 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Kopecká 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Kopecká 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šafařík 9.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 4.59 MB