velikost textu

Intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče
Název v angličtině:
Intervention of the state bodies in the field of the substitute for family care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vladimíra Strouhová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
50500
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstract : Tématem rigorózní práce je intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče. Na daný problém je nazíráno nejenom z hlediska soukromoprávního, ale celou prací prostupuje snaha analyzovat značně složitou a neustále se vyvíjející problematiku z pohledu veřejnoprávního v souvislostech se zásahy a pravomocemi státu a jeho příslušných orgánů s ohledem na existenci veřejného zájmu společnosti spočívajícím v ochraně práv ohrožených dětí vyrůstajících v nevhodném rodinném prostředí či bez tohoto prostředí v ústavních zařízeních. Pozornost je věnována právní úpravě náhradní rodinné péče předchozí i současné ve světle Nového občanského zákoníku, judikatury vyšších soudů včetně Evropského soudu pro lidská práva a mezinárodních smluv s ohledem na právo na rodinný život. Práci doplňuje pojednání o psychologických aspektech náhradní rodinné péče a zahraniční exkurs srovnávající právní úpravu vybraných tří zemí Evropské unie a to Anglie, Slovenska a Bulharska. Cílem práce je poukázat na aktuální problémy, na nutnost celostního přístupu všech zúčastněných subjektů, na roztříštěnost a nesystémovost exekutivy i z pohledu praxe.
Abstract v angličtině:
Abstract : The theme of the thesis for the rigorous work is the intervention of the state bodies in the field of the substitute for family care. The given issue is considered not only from the private-legal point of view but the whole thesis contains also the endeavour to analyse the considerably complicated and continuously developing problems from the public-legal point of view in connections with the interventions and competencies of the state and the appropriate bodies thereof considering the existence of the public interest of the society consisting in the protection of the rights of endangered children growing up in an inconvenient family environment or without it in institutional homes. The author also pays attention to the previous legal regulation of the substitute for family care as well as the current one in connection with the new Civil Code, juridical decisions of higher courts, including the European Court of Human Rights, and international contracts concerning the right to respect for family life. The thesis is supplied with a treatise about psychological aspects of the substitute for family care and a digression into foreign countries comparing the legal regulations of three selected EU- countries, i.e. England, Slovakia and Bulgaria. The aim of the thesis is to show the present problems, the necessity of the complex approach of all attending bodies, the fragmentation and non-systemic state of the executive seen also from the view of the practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladimíra Strouhová 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladimíra Strouhová 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladimíra Strouhová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB