velikost textu

Mikroevoluční procesy u endemického taxonu Krkonoš Campanula bohemica

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikroevoluční procesy u endemického taxonu Krkonoš Campanula bohemica
Název v angličtině:
Microevolutionary processes in the Czech endemic Campanula bohemica
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Hanušová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Vít
Id práce:
50393
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Campanula bohemica, endemismus, hybridizace, Krkonoše, mikroevoluce, polyploidie, populační struktura
Klíčová slova v angličtině:
Campanula bohemica, endemism, hybridization, Krkonoše Mountains, microevolution, polyploidy, population structure
Abstrakt:
Rod Campanula L. - zvonek - je největším rodem čeledi Campanulaceae. Jedná se o druhově bohatý rod cévnatých rostlin se subkosmopolitním rozšířením, jehož taxonomické členění není do dnešní doby uspokojivě vyřešeno. Evoluční historii tohoto rodu provází řada mikroevolučních procesů, jako je hybridizace, polyploidizace a geografická izolace. Především díky geografické izolaci lze u zvonků v rámci Evropy nalézt značné množství endemitů. V České republice docházelo k této geografické izolaci zejména ve vyšších pohořích (Krkonoše, Jeseníky). V této oblasti můžeme nalézt tři endemické zástupce rodu Campanula. Jsou to: Campanula gelida Kovanda, Campanula rotundifolia L. subsp. sudetica (Hruby) Soó a Campanula bohemica Hruby. Jedná se o fytogeograficky významné taxony naší květeny, navzdory tomu zůstávají údaje o jejich variabilitě, evoluční historii a procesech v jejich populacích značně fragmentární. Dosud chybí jejich podrobné zhodnocení pomocí moderních biosystematických přístupů. Campanula bohemica je silně ohroženým, neoendemickým druhem vyšších poloh Krkonoš. Řadí se do příbuzenství druhu Campanula scheuchzeri Vill., ze kterého se i s největší pravděpodobností vyvinul. Na podobných stanovištích v Krkonoších jako C. bohemica se vyskytuje i fenotypově velmi podobný druh C. rotundifolia L. V místě sympatrického výskytu C. bohemica a C. rotundifolia nejspíše dochází k hybridizaci těchto dvou druhů. Jejich kříženec se nazývá Campanula ×pilousii Šourek. Studie shrnující rozsah této hybridizace a její dopad na endemický taxon dosud chybí. V závěrečné části této rešerše jsou nastíněny otázky, které budou řešeny v navazující diplomové práci pomocí průtokové cytometrie, AFLP a mnohorozměrných morfometrických přístupů.
Abstract v angličtině:
The genus Campanula L. - bellflower - is the largest group of the family Campanulaceae with a subcosmopolitan distribution and poorly resolved infrageneric classification. The evolutionary history of the genus has been shaped by a number of microevolutionary processes, including interspecific hybridization, genome duplication and geographical isolation, that resulted in the genesis of several endemic or geographically restricted species. The centre of endemism in the Czech Republic lies in subalpine altitudes of the Jeseníky and the Krkonoše (Giant) mountains, where three endemic taxa can be found: C. gelida Kovanda, C. rotundifolia L. subsp. sudetica (Hruby) Soó and C. bohemica Hruby. Despite their evolutionary and biogeographical value, there is a lack of information about their phenotypic variation, population structure, evolutionary history and processes acting in their populations. A critical assessment of these topics would require application of modern biosystematics tools. Campanula bohemica is an endangered neoendemics of higher altitudes in the Krkonoše Mts., closely related to C. scheuchzeri Vill., native to the Alps. The endemic species often grows in sympatry with related and morphologically similar C. rotundifolia. The incidence of intermediate morphotypes suggest that both species can hybridize and the primary hybrid was described under the name C. ×pilousii Šourek. The frequency of hybridization, its dynamics as well as its impact on the genofond of C. bohemica is in the need of a detailed study. In addition to a literature review, the bachelor thesis summarizes questions that will be addressed in the master thesis, including the methodological approaches (flow cytometry, AFLP and multivariate morphometrics).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Hanušová 546 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Hanušová 599 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Hanušová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Hanušová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Vít 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB