velikost textu

Tarahumarové/Rarámuri v severozápadním Mexiku. Od jeskyní k ejidu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tarahumarové/Rarámuri v severozápadním Mexiku. Od jeskyní k ejidu
Název v angličtině:
Tarahumara/Rarámuri in Northwestern Mexico. From cave dwellings to ejido
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Milan Kováč, Ph.D.
Mgr. Radoslav Hlúšek, Ph.D.
Id práce:
50379
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se areálně vztahuje k severozápadnímu Mexiku, především pak k největší současné nativní skupině Tarahumarům. Práce, jež sestává ze tří samostatných částí a devíti kapitol, se snaží nejprve o zachycení vývoje areálu (se zaměřením na Tarahumary) od prehistorických dob do příchodu prvních španělských conquistadorů a misionářů a zároveň usiluje o určité kritičtější zhodnocení archeologických (archeoetnografických) výzkumů, bádání v oblasti biologické antropologie, kulturní geografie, prvních serióznějších etnografických výzkumů a hlavních historických pramenů, s nimiž pracují někteří současní historici. Řady prací a starších výzkumů z těchto oborů, které představují určitý reprezentativní vzorek, s nímž se v rámci studia tohoto areálu setkáváme, bylo využito pro zformulování několika vlastních hypotéz a otázek, na něž stále hledáme odpověď. Druhá část se zaměřuje na některé teoretické pojmy jako etnicita (etnická identita), sociální a kulturní identita, akulturace či transkulturace či jakási mexická (latinskoamerická) varianta politické etnicity indigenismus, s nimiž se pracuje obecněji i konkrétněji a přibližuje zejména na mexickém materiálu některé problematičtější teze jako vnitřní kolonialismus a s ním spojenou zjednodušenou představu o sociálním egalitarismu všech indiánských skupin či teorii o rozpouštění indiánských mas v procesu mestizace apod. Třetí část odráží vlastní etnografický a archivní výzkum mezi Tarahumary v letech 1992, 1996 a 2001 a zabývá se podrobněji demografickým vývojem této skupiny od 16. stol. do současnosti, stručně vystihuje základní charakteristiky obecného konceptu ejida jako jedné z organizačních forem současného indiánského a v širším slova smyslu rurálního obyvatelstva. (...)
Abstract v angličtině:
This paper refers to Northwestem Mexico, name1y to the largest present native group the Tarahumara IRarámuri Indians. The thesis, which consists of three independent parts and nine chapters, shoves foremost on the reconstruction of development of this area (with a view to the Tarahumara people) from the prehistoric times to the arrival of first Spanish conquerors and missionaries and it seeks, simultaneously, to do certain more critical evaluation of the archaeological (ethnoarchaeological) researches, the biology anthropological researches and investigations in cultural geography, first more serious ethnographic fieldworks and principal historical resources with them some historians are working. It has been taken advantage of many works and older researches which represents the definite representative sample for the frame of one~s own hypotheses and questions at what we are looking for the answer. The second part targets the some theoretical conceptions as ethnicity (ethnic identity), social and cultural identity, the acculturation or transculturation or some Mexican (Latin American) version of political identity indigenism with them it works generally and more concretely and it nears namely on the Mexican material some doubtable theses as interna/ c%nialism and with it connected the simplified idea about socia1 egalitarianism of all the indigenous groups or the theory for dissolution of the indigenous masses in the process of the ethnic, social and cultural hybridism (mestizaje), etc. (...)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 21.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Kováč, Ph.D. 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radoslav Hlúšek, Ph.D. 303 kB