velikost textu

Společné jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů
Název v angličtině:
Marital Assets
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ilona Beránková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
50335
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou společného jmění manželů s ohledem na současnou judikaturu. Důraz je kladen především na kapitoly týkající se otázek, se kterými se lze setkat v advokátní praxi. V úvodu práce je nastíněn historický vývoj manželského majetkového práva na území dnešní České republiky. Následují kapitoly týkající se vzniku, předmětu a správy SJM, jeho modifikací, a jeho zániku a vypořádání. V závěru je pojednáno o úpravě SJM de lege ferenda podle návrhu nového občanského zákoníku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This paper discusses marital assets in the light of current case-law. A particular emphasis is placed on those chapters relating to issues that may be encountered in the practice of law. The introduction to the paper outlines historical developments in marital property rights in the territory of today’s Czech Republic. Subsequent chapters dwell on the creation, subject and management of marital assets, and the modification, termination and settlement thereof. In conclusion, the treatment of marital assets de lege ferenda is discussed in view of the draft of the new Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ilona Beránková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ilona Beránková 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ilona Beránková 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB