velikost textu

Obhájce v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obhájce v trestním řízení
Název v angličtině:
The role of a counsel in the criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Helena Müllerová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
49874
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
9. ZÁVĚR Závěrem mé práce bych chtěla provést stručné závěrečné zamyšlení. Podle mého názoru je nepochybné, že obhájci náleží nezastupitelné místo v trestním řízení. Právo na obhajobu a zajištění právní pomoci v trestním řízení je nezbytným prvkem demokratického trestního řízení, jejichž prosazování má být zajištěno osobou obhájce, který v řízení zajišťuje ochranu oprávněných zájmů obviněného a snaží se všemi zákonnými prostředky prokázat jeho nevinu, popř. jeho vinu zmírnit. K tomu má přispět i skutečnost, že obhájcem je osoba právně erudovaná, s teoretickými a praktickými znalostmi a zkušenostmi. Obhájce by měl být v rámci trestního řízení chápán jako osoba stojící na straně obviněného, ale zároveň jako osoba, která může přispět k řádnému objasnění věci. Jsem ráda, že záměr nového trestního řádu počítá s větší aktivitou pro obhájce. Doposud byla aktivita obhájců vnímána spíše rušivě, ačkoli by tomu tak, s ohledem na princip kontradiktornosti, být nemělo. V novém trestním řádu by jejich aktivita měla být dokonce nutností a povinností, a to zejména ve stadiu řízení před soudem, které by mělo ještě více posílit svůj význam na úkor přípravného řízení. Výkon obhajoby sebou přináší velkou míru zodpovědnosti, neboť obhájce nevystupuje v trestním řízení sám za sebe, ale hájí práva obviněného člověka, kterému musí s využitím všech zákonných prostředků poskytnout kvalifikovanou poradu a pomoc. V praxi jsem se však na druhé straně setkala i s případy, ve kterých obviněný pomoc, zejména ustanoveného obhájce, odmítá a je přesvědčen, že si lépe pomůže sám a k ustanovenému obhájci nemá důvěru a považuje jeho práci za zbytečnou. Naštěstí jsem většinou byla svědkem pravého opaku, kdy obviněný skutečně ocenil, že jeho zájmy a práva hájí zkušený a znalý obhájce. Obhajoba je podle mého názoru velice zajímavá a důležitá část výkonu činnosti advokáta, ačkoli ne každý advokát se výkonem obhajoby zabývá, a to pravděpodobně z důvodů časových, finančních, odborných, morálních apod. Obhájce by měl mít vždy na paměti, že obhajobou by měl v prvé řadě přispět ke 89 správnému objasnění a rozhodnutí věci tak, aby obviněnému nebyl přičítán čin, který nespáchal, nebo jeho spáchání mu nebylo dostatečně prokázáno a v případě, že jej spáchal, aby nebyl potrestán přísněji, než odpovídá jeho vině. Obhajoba je významnou součástí spravedlivého procesu, k jehož naplnění spěje každý moderní, demokratický stát. Podle toho by k tomu měl obhájce také přistupovat, aby dostál svému postavení v rámci trestního řízení. 90
Abstract v angličtině:
Resumé The presented thesis focuses on the role of a counsel in criminal proceedings. The author deals with the theme from the position of an attorney's clerk and strives for the integration of theoretical knowledge and practical experience. The chosen theme is quite extensive. The author focuses on the issues important for the performance of defence in criminal proceedings. The author emphasises theoretical fundaments and necessary prerequisites for the performance of defence by the counsel according to our valid legal order. The content of the thesis is divided into seven chapters which are further divided into individual parts. At the beginning, the author briefly deals with the status of counsels who have according to the valid legal regulations a monopoly for the provision of defence in criminal proceedings. The content of the succeeding chapter is an analysis of the constitutional principle of the right for defence including the set of rights which are guaranteed to the accused in criminal proceedings by the law. Then follows the chapter where the author deals with the person of a counsel, his/her rights and obligations in criminal proceedings with the emphasis on the obligation of confidentiality. The thesis further describes the procedure of choosing a counsel, the appointment of the counsel, the institute of the necessary defence, the plurality of counsels and the exclusion of counsels. The central part of the thesis deals with the role of the counsel in individual stages of criminal proceedings, their activities during the preparatory procedure, the trial and the proceedings on remedies. The integral part of the thesis is also the part dealing with the material intention of the new criminal code. The author describes the principles and some new institutes which are brought by this new regulation into criminal proceedings in connection with the reform of the Czech justice. The conclusion consists of a brief excursion concerning the legal regulation of the status of counsels in Slovakia. This part outlines the development of this regulation after the division 97 of the Czechoslovak Republic and also compares some institutes of defence in Slovak and Czech regulations. The thesis provides a compact description of the role of a counsel in criminal proceedings focusing on some practical problems and limits of criminal defence. The author is aware of the fact that defence is a necessary part of the fair proceedings, to fulfilling of which every modern and democratic state is heading to. The author expresses the opinion that defence in criminal proceedings ranks among the most demanding activities of lawyers as regards the expertise and morale. The performance of defence is accompanied by a great amount of responsibility, because the counsels do not stand for themselves in criminal proceedings, but defend the rights of the accused person. The counsel secures the protection of justified interests of the accused and tries, using all legal instruments, to prove their innocence or to mitigate their guilt. The counsel should contribute with his/her active defence to a correct clarification and decision in the matter in order the accused would not be made responsible for an act they did not commit or whose committing was not sufficiently proven to them. In the case the accused committed the act, the counsel should ensure the accused is not punished more than the law requires for their guilt. klíčová slova: obhájce (a counsel), obhajoba (a defence) 98
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Müllerová 528 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Müllerová 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Müllerová 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB