velikost textu

Vývoj plodnosti ve státech a regionech Evropské unie po roce 1991

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj plodnosti ve státech a regionech Evropské unie po roce 1991
Název v angličtině:
Development of fertility in countries and regions of the European union after 1991
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Roman Kurkin
Vedoucí:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
49562
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úroveň plodnosti, mezistátní diferenciace, regionální diferenciace, determinanty diferenciace, vývoj plodnosti v Evropě, druhý demografický přechod, úhrnná plodnost, očištěná úhrnná plodnosti, Evropská unie
Klíčová slova v angličtině:
fertility rate, international differentiation, regional differentiation, differentiation determinants, fertility development in Europe, second demographic transition, total fertility rate, adjusted total fertility rate, European union
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem plodnosti ve státech a regionech Evropské unie v kontextu konvergenčních a divergenčních trendů. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit základní tendence vývoje mezistátní a regionální diferenciace plodnosti na základě studia odborné literatury a vlastní analýzy, pokusit se vysvětlit pozorované územní rozdíly a identifikovat problémy v oblasti metodologie a sběru dat. Evropská unie je pro účely analytické části rozdělena na západní a východní část, aby bylo možné lépe odpovědět na hypotézy definované v úvodní kapitole. Nejprve je provedena analýza regionální diferenciace úrovně plodnosti. Variabilita plodnosti na regionální úrovni je následně úspěšně vysvětlena pomocí mezistátních rozdílů, což umožňuje přesun analýzy na státní úroveň. Mezistátní diferenciace úrovně plodnosti jsou poté vysvětlovány pomocí odlišného postavení států v procesu druhého demografického přechodu. V západní části Evropské unie nebyl oproti očekávání pozorován zřejmý konvergenční trend úrovně plodnosti a její prostorové vzorce zůstaly stabilní. Východní část prošla výrazným poklesem intenzity plodnosti, který způsobil její konvergenci a zastínil probíhající změny územního obrazu plodnosti.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the development of fertility in countries and regions of the European Union in the context of convergence and divergence trends. The goal is to analyze and evaluate the basic trends in international and regional differentiation of fertility by studying the literature and by my own analysis trying to explain the observed spatial differences and to identify problems in methodology and data collection. The European Union is for the purpose of analysis divided into western and eastern part in order to respond better to the hypothesis defined in the introductory chapter. First, the analysis of the regional differentiation of fertility rate is made. Variability in fertility at the regional level is consequently successfully explained by international differences which allow you to move the analysis at the state level. International differentiations of fertility rate are then explained by the different position of states in the process of second demographic transition. Despite the expectations, a clear trend towards convergence in fertility levels was not observed in the western part of the European Union and its spatial patterns remained stable. The eastern part experienced a significant decrease in the intensity of fertility which caused its convergence and overshadowed the ongoing changes in spatial image of fertility.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Kurkin 1.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Roman Kurkin 5.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Kurkin 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Kurkin 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB