velikost textu

Změny struktur sňatečnosti v České republice: počátek 21.století versus osmdesátá léta 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny struktur sňatečnosti v České republice: počátek 21.století versus osmdesátá léta 20. století
Název v angličtině:
Changing nuptiality patterns in the Czech Republic: start of the 21st century contrasted with the eighties of the 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Alena Filasová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
49464
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sňatečnost svobodných, jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných, intenzita sňatečnosti, časování sňatečnosti
Klíčová slova v angličtině:
nuptiality of unmarried people, nuptiality life tables of unmarried, intensity of nuptiality, conjugation of nuptiality
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat období let 1980 – 1989 a 2000 – 2009 z hlediska intenzity a časování sňatečnosti. Převážná část práce se zabývá sňatečností svobodných. Hlavním zdrojem dat pro analýzu jsou jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných. Analyzovány byly také věková struktura podle rodinného stavu, postoje české populace k instituci manželství a postavení České republiky v mezinárodním kontextu. Výsledky práce ukazují, že v 80. letech 20. století byly hodnoty ukazatelů intenzity i časování sňatečnosti stabilní. Lidé vstupovali do manželství často a v nízkém věku. Počátek 21. století bylo obdobím dynamickým. Během celého prvního desetiletí docházelo ke snižování intenzity sňatečnosti a zvyšování věku vstupu do prvního manželství.
Abstract v angličtině:
The intention of this study is to compare nuptiality intensity and time distribution during the years 1980 – 1989 and 2000 – 2009. Major part of this study concerns with the nuptiality of unmarried people thus the main source of data for the analysis are nuptiality life tables of unmarried. This study contains also analysis of population structure according to age and marital status, opinion of the Czech population to the institution of marriage and rank of the Czech Republic in the international context. Results of the study shows that in the 80s of the 20th century indicatior of the nuptiality intensity and indicator of the nuptiality conjugation were stable. At that time people got married often and in lower age. The beginning of the 21st century was a dynamic period. During the whole first decade the intensity of nuptiality was decreasing while the age of the first marriage was increasing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Filasová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Filasová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Filasová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB