velikost textu

Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Název v angličtině:
Study of temperature-induced phase separation in copolymer solutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Julie Šťastná
Vedoucí:
doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Oponent:
Mgr. Larisa Starovoytova, Ph.D.
Id práce:
49280
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (FKSM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích Autor: Julie Brüllová Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. e-mail vedoucího: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/N -isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve směsných roz- pouštědlech deuterované vody a ethanolu a deuterované vody a acetonu. Uvedený jev se na mo- lekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita me- toda nukleární magnetické spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších tep- lotách a kopolymer se separuje jen částečně. Stejný efekt má vysoký podíl ethanolu či acetonu v rozpouštědle. Při příliš vysokém zastoupení akrylamidu či ethanolu a acetonu dochází k fázové separaci v závislosti na složení rozpouštědla. Relaxační experimenty ukázaly, že po fázové separaci zůstává část molekul rozpouštědla vázána na globulární struktury a je omezena ve své pohyblivosti. Klíčová slova: teplotně indukovaná fázová separace, kopolymer poly(akrylamid/N -isopropylmethakryl- amid), nukleární magnetická rezonance
Abstract v angličtině:
Title: Study of temperature-induced phase separation in copolymer solutions Author: Julie Brüllová Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. Supervisor’s e-mail address: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstract: The temperature-induced phase transition of poly(acrylamide/N -isopropylmethacryl- amide) random copolymers in D2O solutions and in mixtures of D2O/ethanol and D2O/aceton is studied in this work. This phenomenon is on the molecular level analogous with a phase transition (collapse) in hydrogels. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was used for the study. Results showed that with increasing content of acrylamide in the copolymer the transition tempe- rature is shifted to higher values, the transition is more gradual and smaller fraction of copolymer is phase separated. The same behaviour was found for higher content of ethanol or acetone in the solvent. If this content and the content of acrylamide is very high, the phase transition in dependence on the composition of solvent appears. The relaxation experiments showed that after the phase separation a part of solvent molecules remains bound to globular structures and its mobility is rescticted. Keywords: temperature induced phase separation, poly(acrylamide/N -isopropylmethacrylamide) random copolymers, nuclear magnetic resonance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Julie Šťastná 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Julie Šťastná 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Julie Šťastná 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Larisa Starovoytova, Ph.D. 87 kB