velikost textu

Softwarový balík pro práci s polyedry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Softwarový balík pro práci s polyedry
Název v angličtině:
Software package for polyhedra operation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Steffanová
Vedoucí:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.
Id práce:
47630
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Softwarový balík pro práci s polyedry Autor: Veronika Steffanová Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Hladík, Ph.D., Katedra aplikované matema- tiky Abstrakt: V práci jsme se zaměřili na téma polyedrů a základních algoritmů pro práci s nimi. Nejdříve je předložena věta o ekvivalenci vrcholové a nerovnicové reprezen- tace a poté jsou popsány vybrané algoritmy, které řeší jejich vzájemný převod. Prak- tická část se pak týká implementace tří funkcí založených na zvolených algoritmech a několika dalších, které jsou jejich přímým důsledkem. Výsledkem je knihovna funkcí pro MATLAB, která obsahuje nástroje pro převod mezi jednotlivými reprezentacemi, konvexní sjednocení dvou polyedrů, průnik dvou polyedrů a odstranění redundantních vrcholů (resp. nerovnic) z vrcholové (resp. nerovnicové) reprezentace. Kromě toho jsme porovnali dva námi implementované algoritmy pro převod z vrcholové do ne- rovnicové reprezentace, a to jak z hlediska časové, tak i prostorové a implementační náročnosti. Klíčová slova: polyedr, MATLAB, lineární programování, konvexní obal 1
Abstract v angličtině:
Title: Software package for polyhedra operation Author: Veronika Steffanová Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Mgr. Milan Hladík, Ph.D., Department of Applied Mathematics Abstract: The topic of the thesis is focused on convex polyhedra and algorithms for working with them. At first we give the theorem about vertex and facet description and then we describe selected algorithms connected to the problem of the conversion between these two descriptions. In the practical part we implement three functions using three selected algorithms and a few other functions, which are simple results of the three algorithms. Finally we get a MATLAB library, which contains functions for vertex enumeration, facet enumeration, convex union of two polyhedra, intersection of two polyhedra and irredudancy problem for facets and vertices, too. By the way we compare our two implemented algorithms for facet enumeration, but not only accor- ding the running time, also according the memory requirements and the implemen- tation complexity. Keywords: polyhedron, MATLAB, linear programming, convex hull 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Steffanová 349 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Steffanová 149 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Steffanová 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Steffanová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Cibulka, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. 59 kB