velikost textu

Využití apletů a physletů ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití apletů a physletů ve výuce
Název v angličtině:
Applets and physlets in physics education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucia Quittnerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Id práce:
46388
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy (FMUSSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje popisu, rozboru a tvorbe fyzikálnych appletov, inak nazvaných physletov. Uvádza prehľad zdrojov už vytvorených fyzikálnych appletov a ich porovnanie. Podrobný prehľad informuje o použiteľnosti a kvalite dostupných physletov z jednotlivých webových stránok. Obsahuje prípravy na hodinu k vybraných physletom na stredoškolskej úrovni. Podrobne je spracovaných päť pracovných listov roznej úrovne k trom vybraným physletom. Pracovné listy sú určené ako pomocka pre žiakov, niektoré z nich sú overené v praxi. Porovnané sú softwary na tvorbu simulácií z hľadiska dostupnosti, náročnosti a použiteľnosti. Vypracované sú návody na vlastnú tvorbu physletov pomocou programov Easy Java Simulation a Meta Builder. Návod na tvorbu pomocou Easy Java Simulation je sprístupnený aj na serveri moodle.cz. Vytvorená webová stránka prehľadne informuje o celej diplomovej práci. Sú na nej publikované preložené physlety s prípravami na hodinu a s príslušnými vypracovanými listami.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis deals with description, analysis and creation of physic applets called physlets. It includes overview of existing sources of applets and their comparison. Detailed table analysis informs about usability and quality of available physlets from different websites. Corresponding lesson plans to the chosen physlets on high school level are contained. I elaborated five worksheet of different level to the three chosen physlets. Some of them are attested on high school students. Softwares for creating physlets are compared according to accessibility, demandingness and usability. Diploma thesis contains instructions to create physlets using softwares Easy Java Simulation and Meta Builder. I published a manual for Easy Java Simulation on the server moodle.cz. Corresponding website informs about the whole diploma thesis. It contains all translated physlets with lesson plans and worksheets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Quittnerová 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Quittnerová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Quittnerová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 21 kB