velikost textu

Stabilizace umělých družic MAGION.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stabilizace umělých družic MAGION.
Název v angličtině:
Attitude control of the MAGION spacecraft
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Pulkrábková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D.
Id práce:
44882
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (M1701)
Obor studia:
učitelství fyziky v kombinaci s matematikou pro SŠ (FMU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsán vývoj a historie prvních československých družic Magion. Družice Magion sloužily k průzkumu ionosféry a magnetosféry Země. Práce popisuje začátek projektu, technické údaje o Magionech, konstrukční problémy a zajímavosti ze zákulisí projektu. Ve druhé části popisuje práce stabilizaci družic Magion pomocí rotace, kdy se využívá vlastností volného setrvačníku. Text je určen středoškolským studentům, případně učitelům, proto je vše vysvětleno bez diferenciálního a integrálního počtu. Celý výklad je budován postupně, předpokládá pouze základní vstupní informace. Začíná od pohybu po kružnici a postupně vysvětluje potřebná fakta od momentu setrvačnosti, přes moment hybnosti až k pohybu volného setrvačníku. Nakonec je celá teorie názorně ukázána na stabilizaci Magionu 4 a konkrétních experimentech projektu.
Abstract v angličtině:
This thesis is divided into two parts. The first part explains development and history of the first Czechoslovak satellites Magion. Satellites Magion were developed for the Earth’s ionosphere and magnetosphere research. The thesis describes the beginning of the project, Magion‘s technical data, its construction problems and interesting details from the background of the project. The second part of this thesis explains the Magion stabilization by its rotation, where properties of a free gyroscope are used. The text is written for students at secondary schools and also for their teachers. Because of it, everything is explained without using differential or integral calculus. The whole explanation is structured continuously, it supposes only basic knowledge, begins from the movement on the circle, continues through moments of inertia and angular momentum and ends by explanation of a free movement of the gyroscope. The whole theory is illustrated by stabilization of the satellite Magion 4 and by the experiments made during the project.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Pulkrábková 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Pulkrábková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Pulkrábková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB