velikost textu

Verbal Valency in a Cross-Linguistic Perspective

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Verbal Valency in a Cross-Linguistic Perspective
Název v češtině:
Slovesná valence v srovnávacím pohledu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Šindlerová
Školitel:
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Id práce:
44769
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (4I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Elektronický valenční slovník, valence, valenční rámec, závislostní korpus, překladové ekvivalenty, funkční generativní popis, slovesné třídy, alternace, syntax, sémantika
Klíčová slova v angličtině:
Electronic valency lexicon, valency, valency frame, dependency treebank, translation equivalents, Functional Generative Description, verb classes, alternations, syntax, semantics
Abstrakt:
Slovesná valence v srovnávacím pohledu Jana Šindlerová Abstrakt Tato dizertann práce pojednává o rozdnlech ve slovesn valenci v datech pekladovho dvojjazynho esko-anllickho korpusu.g V prvnn ásti popisujeme vznik dvojjazynho valennnho slovnnku CzEnlVallex.g V druh ásti práce nabnznme analýzu rozdnll ve valenci pekladových ekvivalentl.g Tyto rozdnly popisujeme a tndnme podle jejich podstatyh jež mlže sponvat v linlvistických rozdnlech mezi zkoumanými jazykyh v rlzn hierarchizaci jazykov situace v rámci pekladuh nebo mlze vyplývat z inherentnnch vlastnostn použit popisn valennn teorie.g
Abstract v angličtině:
Verbal Valency in a Cross-Linguistic Perspective Jana Šindlerová Abstract In the thesis, we look upon differences in argument structure of verbs considering the Czech language and the English language. In the first part, we describe the process of building the CzEngVallex lexicon. In the second part, based on the aligned data of the Prague Czech-English Dependency Treebank, we compare the valencies of verbal translation equivalents and comment of their differences. We classify the differences according to their underlying causes. The causes can be based in the linguistic structure of the languages, they can include translatological reasons, or they can be grounded in the character of the descriptive linguistic theory used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Šindlerová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Šindlerová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Šindlerová 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 1005 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 565 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. 98 kB