velikost textu

Magnetic nanostructures for recording and optical sensors

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetic nanostructures for recording and optical sensors
Název v češtině:
Magnetické nanostruktury pro optické senzory
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc.
Oponenti:
Ing. Miroslav Maryško, CSc.
Doc., Mgr. Kamil Postava, Dr.
Id práce:
44715
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (4F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kerrov magnetooptický jav, Magneto-optický senzor, Fabry-Perotov rezonátor, iontová implantácia
Klíčová slova v angličtině:
Magneto-optical Kerr effect, Magneto-optical sensor, Fabry-Perot resonator, Ion implantation
Abstrakt:
Název práce: Magnetické nanoštruktúry pre optický záznam a senzory Autor: Eva Lišková Katedra (Ústav): Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc. Abstrakt: Multivrstevnaté nanoštruktúry so zosilneným magneto-optickým (MO) efek- tom boli skúmané metódou MO polárnej a longitudinálnej spektroskopie pri rôznych uhloch dopadu v rozmedzí energií od 1.2eV do 5eV. Pomocov Yehovho formalizmu boli spočítané MO odozvy pre štruktúry využívajúce Fabry-Protov rezonančný jav na zosilne- nie MO efektu. Dve sady vzoriek, FeF2/Fe/FeF2 a AlN/Fe/AlN, boli pripravné metódou molekulárnej epitaxie a naprašovaním a pomocou MO spektroskopie bol zisťovaný vzájomný vzťah medzi pozíciou maxima v MO spektre a štruktúrou vzorky. Druhá časť disertačnej práce sa zaoberala vplyvom iontovej implantácie na MO spektra pre vzorky Pt/Co/Pt. Tu dochádza k zosilneniu MO efektu vďaka vrstve CoPt zliatiny tvoriacej sa na Co-Pt rozhraniach. Študované nanovrstvy predstavujú slubné štruktúry pre MO záznam a sen- zory. Klíčová slova: Kerrov magnetooptický jav, Magneto-optický senzor, Fabry-Perotov re- zonátor, iontová implantácia
Abstract v angličtině:
Title: Magnetic nanostructures for recording and optical sensors Author: Eva Lišková Department: Institute of Physics, Charles University Supervisor: Prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc. Abstract: Magneto-optical (MO) spectra of multilayered structures with enhanced MO effect were studied using the polar and longitudinal Kerr spectroscopy with oblique angle of light incidence in the photon energy range 1.2 eV to 5 eV. The samples with Fabry- Perot cavity like architecture, were modeled using Yeh matrix formalism. Two sets of samples, with composition FeF2/Fe/FeF2 and AlN/Fe/AlN, were prepared by molecular beam epitaxy and sputtering. The relations were studied between the position of the enhanced peak in the MO spectra and the structure. Second part of this work was devoted to the Pt/Co/Pt structures and the influence of the ion implantation on MO spectra and structural composition. The studied multilayer structures present interest for MO sensor and memory applications. Keywords: Magneto-optical Kerr effect, Magneto-optical sensor, Fabry-Perot resonator, Ion implantation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D. 6.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Miroslav Maryško, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., Mgr. Kamil Postava, Dr. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. 103 kB