velikost textu

Electron-Ion Recombination at Temperatures below 300K

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Electron-Ion Recombination at Temperatures below 300K
Název v češtině:
Studium rekombinace iontů s elektrony při teplotách nižších než 300 K
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Oponenti:
Ing. Andriy Pysanenko, Ph.D.
Doc. RNDr. David Trunec, CSc.
Id práce:
44661
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
disociativní rekombinace, srážkově-radiativní rekombinace, FALP, H3+, HCO+
Klíčová slova v angličtině:
dissociative recombination, collisional-radiative recombination, FALP, H3+, HCO+
Abstrakt:
Název práce: Studium rekombinace iontů s elektrony při teplotách nižších než 300 K. Autor: Tomáš Kotrík Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu. Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. Katedra fyziky povrchů a plazmatu. Abstrakt: Prezentováno je studium rekombinace iontů s elektrony při nízkých teplotách prováděno pomocí techniky Proudícího dohasínajícího plazmatu s Langmuirovou sondou. Studována byla disociativní rekombinace iontů H a D při teplotách 77 – 300 K. Mimo dvoučásticového byl identifikován a poprvé studován i tříčásticový rekombinační kanál probíhající za účasti neutrálních atomů He. Pozorována teplotní závislost dvoučásticové rychlostní konstanty rekombinace je v dobré shodě s výsledky dalších experimentálních a teoretických prací. Disociativní rekombinace iontů HCO a DCO s elektrony byla studována v teplotním rozsahu 150 – 300 K. Změřena teplotní závislost rychlostní konstanty rekombinace pro HCO a DCO ionty (~T -1.3, resp. ~T -1.1) se shoduje s většinou předešlých experimentálních prací a poukazuje na nepřímý mechanizmus rekombinace. Srážkově-radiativní rekombinace iontů Ar byla poprvé studována při teplotách 50 – 300 K. Pozorována teplotní závislost rychlostního koeficientu rekombinace ~T -4.5 odpovídá hodnotě získané z teoretických studií. Pro měření při kryogenních teplotách pod 77 K byla vyvinutá a zkonstruovaná nová aparatura typu FALP – Cryo-FALP II. Klíčová slova: disociativní rekombinace, srážkově-radiativní rekombinace, FALP, , H HCO
Abstract v angličtině:
Title: Recombination study of ions with electrons at temperatures below 300 K Author: Tomáš Kotrík Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. Department of Surface and Plasma Science Abstract: Presented is the study of recombination of ions with electrons performed at low temperatures using the Flowing afterglow with Langmuir probe experimental technique. Studied was the dissociative recombination of H and D ions at temperatures 77 – 300 K. Apart from a two-body also a three-body recombination channel assisted by neutral He atoms was identified and studied. The obtained temperature dependence of the two-body recombination rate coefficient is in a good agreement with findings of other experimental and theoretical works. The dissociative recombination of HCO and DCO ions with electrons was studied in the temperature range 150 – 300 K. The observed temperature dependence of measured recombination rate coefficient for HCO and DCO ions (~T -1.3 and ~T -1.1, respectively) is in agreement with the majority of previous experimental works and evokes that indirect mechanism governs the recombination process. The electron- assisted collisional-radiative recombination of Ar ions was for the first time studied at temperatures 50 – 300 K. The measured temperature dependence of the recombination rate coefficient ~T -4.5 corresponds with the value given by the theoretical works. For the measurements at cryogenic temperatures below 77 K a novel FALP-type apparatus was developed and constructed – Cryo-FALP II. Keywords: dissociative recombination, collisional-radiative recombination, FALP, , H HCO
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D. 6.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Andriy Pysanenko, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. David Trunec, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 128 kB