velikost textu

Low-energy processes in H + H- collision

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Low-energy processes in H + H- collision
Název v češtině:
Nízkoenergetické procesy při srážce H + H-
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Eliášek
Školitel:
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Roman Čurík, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.
Id práce:
44657
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
srážka H + H^{-}, asociativní odtržení, přenos náboje, isotopický efekt
Klíčová slova v angličtině:
H + H^{-} collision, associative detachment, charge transfer, isotopic effect
Abstrakt:
V této práci se zabýváme teoretickým popisem srážek atomu vodíku s vodíkovými anionty při nízkých energiích. Pro tento systém jsme rozšířili stávající model pro nelokální rezonanční dynamiku o další diskrétní stav a dvě k němu příslušející kontinua. Provedli jsme numerické výpočty účinných průřezů asociativního odtržení elektronu, jež hraje důležitou roli v modelech raného vesmíru. Přidáváme účinné průřezy pro kolizní odtržení a ukazujeme spektra odlétávajících elektronů. Ukazujeme, jak se v této reakci projeví izotopický efekt. Zabýváme se přenosem náboje a elastickým rozptylem při srážce vodíku a deuteriového aniontu. Naše výsledky porovnáváme s aktuálními experimenty a diskutujeme jejich spolehlivost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In this work we generalize existing theory of low-energy collisions of atomic hydrogen with its anion. We extend the non-local resonance model for this system by adding new discrete state and two continua that are coupled with it. We calculate numerically cross sections for associative electron detachment process that is important for models of early universe. We add cross section for collision detachment and show spectra of outgoing electrons. We show how the isotopic effect is involved in studied collision. We also calculate charge transfer, elastic scattering cross sections, and reaction rates for hydrogen collisions with deuterium anion. We compare our results with recent experiments and we discuss their reliability. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Eliášek 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Eliášek 82.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Eliášek 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Eliášek 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. 553 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Čurík, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB