velikost textu

Od softwarového teamu k softwarové firmě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od softwarového teamu k softwarové firmě
Název v angličtině:
From software team to software firm
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Radovan Prokeš
Vedoucí:
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Oponent:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Id práce:
44652
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (M1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o přerodu softwarového teamu při řešení projektu na MFF UK ve fungující softwarovou firmu, která uvádí vlastní produkt na evropský trh, a zamýšlí se také nad budoucností této společnosti. Práce se zabývá financováním, jednáním s investory, řízením firmy, ařízením projektů a softwarového teamu, personalistikou, jednáním s klienty, marketingem a dalšími činnostmi, které bylo potřeba během této cesty ovládnout. Jednotlivé kapitoly odpovídají jednotlivým vývojovým etapám v přerodu softwarového teamu v softwarovou společnost a zabývají se projekty v daném období, jejich historií, řešením otázek řízení, financování a personalistikou v jednotlivých obdobích. Každá kapitola končí zhodnocením popisovaného časového úseku a ukazuje, jaké byly možnosti pokračování. Diplomová práce se snaží zhodnotit získané praktické zkušenosti a konfrontuje je s teoretickými znalostmi z MFF UK z pozice manažera společnosti. Nastiňuje možné slabiny ve výchově řídících pracovníků a hledá způsoby, které by mohly tyto slabiny eliminovat. Toto hodnocení si autor dovolí činit s odstupem cca pěti let, které uplynuly mezi jeho studiem a napsáním této diplomové prace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This Graduation Thesis is about a software company start-up from a software development team created during a Project at the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University (MFF UK), to an operating software company which introduces its own products to the European mass market. The author then takes a think about the future of this company. The Thesis describes this process from the side of finances, negotiations with potential investors, company management, project management, software developers' team, human resources, and behavior towards clients, marketing, and other necessary activities which had to be managed during the process. Each chapter corresponds to one phase of the company startup process and consists from a solved project description, history of that project, management, financing and human resources issues during that phase. Each chapter ends with the evaluation of the phase and shows the possibilities for a follow-up. The Thesis attempts to evaluate the knowledge learned during the study at MFF UK and confronts it with the practical experiences from the view of a company manager. The Thesis tries to indicate possible shortcomings in education of managing officers and to find ways how these shortcomings could be eliminated. The author pretends to make this confrontation with five years' distance between his studies and writing down this Thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radovan Prokeš 15.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radovan Prokeš 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radovan Prokeš 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. 623 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 291 kB