velikost textu

Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou
Název v angličtině:
Electricity and magnetism: Hands-on minds-on approach
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Věra Koudelková
Školitel:
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Marián Kireš, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Id práce:
44595
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (4F12)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
elektřina a magnetismus, fyzikální vzdělávání, jednoduché experimenty, miskoncepce
Klíčová slova v angličtině:
electricity and magnetism, physics teaching, hands-on minds-on experiments, misconceptions
Abstrakt:
Název práce: Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou Autor: Věra Koudelková Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., KDF Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na porozumění středoškolských studentů elektřině a magnetismu a na pokusy použitelné ve výuce, které mohou pomoci toto porozumění rozvíjet. Celou práci lze rozdělit na dvě části: V první části, která má výzkumný charakter, jsou popsány vybrané miskoncepce studentů. Jsou zde komentovány miskoncepce známé ze zahraniční literatury a výsledky výzkumu pomocí nově připraveného Konceptuálního testu z elektřiny a magnetismu. Tento test vychází ze známého testu Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, na rozdíl od něj a většiny dalších zahraničních konceptuálních testů, které se týkají elektřiny a magnetismu, je však určen primárně pro studenty středních škol. Druhá část disertační práce má spíše vývojový charakter. V rámci ní byly připraveny metodické materiály, náměty na laboratorní práce i samostatné experimenty, které volně navazují na zjištěné miskoncepce. Vznikly tak čtyři scénáře výukových celků (vybrána byla převážně témata, která byla identifikována jako problematická a pro studenty špatně srozumitelná), čtyři laboratorní práce a 13 samostatných experimentů. Připravené materiály byly ověřeny ve výuce na střední škole a na akcích dalšího vzdělávání učitelů fyziky, zkušenosti s jejich využitím jsou v práci popsány. Klíčová slova: Elektřina a magnetismus, fyzikální vzdělávání, jednoduché experimenty, miskoncepce
Abstract v angličtině:
Title: Electricity and magnetism: Hands-on minds-on approach Author: Věra Koudelková Department: Department of Physics Education Supervisor: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., KDF Abstract: The PhD. thesis is focused on high school students´ understanding of electricity and magnetism and on experiments which can help students to develop this understanding. The thesis can be divided into two parts: In the first research part typical misconceptions of high school students in the area of electricity and magnetism are described, both misconceptions known from foreign literature and results of Czech Conceptual Test of Electricity and Magnetism. This test is based on the known Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, but unlike it and other conceptual tests in electricity and magnetism this new Czech test is intended for high school students. The second part of the thesis is developmental. It contains methodical materials, lab works and experiments which partly arise from the discovered misconceptions. In this part of the work four learning sequences (we chose topics, which were identified as problematic for students), four laboratory works and 13 experiments are described. Prepared materials were verified during instructions in high school and during conferences for physics teachers. Experiences with them are described in the thesis. Keywords: Electricity and magnetism, physics teaching, hands-on minds-on experiments, misconceptions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Koudelková 7.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Koudelková 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Koudelková 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marián Kireš, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 646 kB