velikost textu

Historický vývoj geometrických transformací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický vývoj geometrických transformací
Název v angličtině:
The Historical Development of Geometric Transformations
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Dana Trkovská
Školitel:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Oponenti:
RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
Id práce:
44275
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (4M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geometrická transformace, historie geometrie, barycentrický počet, Erlangenský program, axiomatika geometrie
Klíčová slova v angličtině:
geometric transformation, history of geometry, barycentric calculus, Erlanger Programm, axiomatization of geometry
Abstrakt:
Abstrakt: Diserta£ní práce pojednává o historii geometrických transformací od nejstar²ích dob aº do po£átku 20. století. Na základ¥ primárních zdroj· doku- mentuje první výskyt a následný vývoj jednotlivých geometrických transformací. Zam¥°uje se zejména na následující typy transformací: shodnost, podobnost, po- hyby, osová a nita, stejnolehlost, kruhová inverze, promítání, stereogra cká pro- jekce, a nní transformace, projektivní transformace a Cremonovy transformace. Práce p°ibliºuje vybrané významné okamºiky v historii geometrie, kdy se v sou- vislosti s transformacemi objevily nové my²lenky. Na pozadí sv¥tového vývoje sleduje rovn¥º reakce a vliv na studovanou problematiku v £eských zemích. Na n¥kolika místech jsou stru£n¥ komentovány vybrané partie £eských u£ebnic geo- metrie, v nichº se poprvé projevil nový p°ístup k n¥kterým témat·m. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis deals with the history of geometric transformations from ages up to the beginning of the 20th century. On the basis of original sources it refers to the rst appearance and subsequent advancement of particular geometric transformations. It focuses especially on the following types of transformations: isometry, similarity, geometric motions, axial a nity, central dilatation, circular inversion, projection, stereographic projection, a ne transformations, projective transformations and Cremona transformations. The thesis gives further details about those signi cant moments from the history of geometry when in the con- nection with transformations some new ideas arose. On the background of the world's development it follows re ections and the in uence on investigated mathe- matical problems in Czech countries as well. In this context selected parts of Czech textbooks on geometry following for the rst time a new approach to some themes are commented in more detail. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Dana Trkovská 28.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Dana Trkovská 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Dana Trkovská 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Somberg, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 23 kB