velikost textu

Source Parameters of Microearthquakes and their Uncertainties

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Source Parameters of Microearthquakes and their Uncertainties
Název v češtině:
Zdrojové parametry mikrozemětřesení a jejich neurčitost
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Michálek, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Dr. Grzegorz Kwiatek
Id práce:
44261
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-GFUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Geofyzika (4F7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 7. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zdrojové parametry, podobnost zemětřesení, spektrální analýza
Klíčová slova v angličtině:
source parameters, self-similarity of earthquakes, spectral analysis
Abstrakt:
Název práce: Zdrojové parametry mikrozemětřesení a jejich neurčitost Autor: Jan Michálek Katedra: Katedra geofyziky MFF UK Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD., Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Náplní této práce je analyzovat spektrální metody používané pro určení zdrojových parametrů ze- mětřesení jako je seismický moment M0 a rohová frekvence fc a jejich aplikace na data ze západočeské se- ismické oblasti. Uvážením dalších předpokladů o zdroji lze dále odhadnout některé důležité parametry jako je poloměr zdroje r nebo pokles napětí ve zdroji ∆σ. Určení parametrů je prováděno ve spektrální oblasti pomocí porovnání jednoduchého Bruneho modelu zdroje (nekauzální skluz na kruhové trhlině; spektrální spád ω−2) se záznamem posunutí přímé P nebo S vlny. Metody byly aplikovány na 56 vybraných rojových zemětřesení z oblasti západních Čech z let 2000 a 2008 absolutním a relativním přístupem v několika mo- difikacích. Absolutní metoda kromě parametrů zdroje umožňuje získat také faktor kvality Q (útlum vlivem prostředí), který zásadním způsobem ovlivňuje určení fc. Proto byla absolutní metoda aplikována také v modifikaci hromadné inverze, kdy je Q stabilizováno. Ukázalo se, že relativní metoda aplikovaná pomocí poměrů spekter trpí větší nestabilitou a nepřesností řešení. Výsledky obou metod nepotvrdily obecně před- pokládanou platnost vzájemné podobnosti slabých a silných zemětřesení, pro kterou je uvažován konstantní pokles napětí. Neurčitost výsledků použitých metod a předpokladů jednoduchosti zdroje ovšem umožňuje pouze hrubý odhad parametrů zdroje. Klíčová slova: zdrojové parametry, podobnost zemětřesení, spektrální analýza
Abstract v angličtině:
Title: Source Parameters of Microearthquakes and their Uncertainty Author: Jan Michálek Department: Department of Geophysics Supervisor: Doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD., Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Charles University in Prague Abstract: The aim of this thesis is to analyze the spectral methods used for the determination of the earth- quake source parameters like the seismic moment M0 and the corner frequency fc and to apply these meth- ods to seismic data from the West Bohemian region. Considering some assumptions about the source the other important parameters like the source radius r or the stress drop in the source ∆σ can be evaluated. Determination of the parameters is performed in the spectral domain by comparing a simple Brune’s source model (non-causal slip on a circular rupture; spectral slope ω−2) with the displacement of the P or S wave. The methods were applied to 56 selected earthquakes of the West Bohemian swarms from 2000 and 2008 by the absolute and relative approach in several modifications. The absolute method allows to determine not only the source parameters but also the quality factor Q (attenuation), which significantly affects the deter- mination of fc. Therefore, the absolute method was applied also as the joint inversion when Q is stabilized. It turned out that the relative method applied by using spectral ratios suffer from greater instability and un- certainty of the solution. The results of both methods did not confirm the generally expected self-similarity of weak and strong earthquakes for which the constant stress drop is considered. However, uncertainty of the results of the used methods and assumptions on the source simplicity allows only a rough estimate of the source parameters. Keywords: source parameters, self-similarity of earthquakes, spectral analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Michálek, Ph.D. 19.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Michálek, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Michálek, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Gallovič, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Grzegorz Kwiatek 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB