velikost textu

Elektronické a adsorpční vlastnosti modelových katalyzátorů s obsahem céru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronické a adsorpční vlastnosti modelových katalyzátorů s obsahem céru
Název v angličtině:
Electronics and adsorption properties of model catalytic systems contains cerium
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miloš Cabala
Školitel:
RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Oponenti:
Ing. Petr Jiříček, CSc.
RNDr. Martin Polčík, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Id práce:
44219
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a rozhraní (4F5)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
XPS, UPS, Cu(111), CeO2, Ag, Ni, Sn, katalýza
Klíčová slova v angličtině:
XPS, UPS, Cu(111), CeO2, Ag, Ni, Sn, catalysis
Abstrakt:
Název práce: Elektronické a adsorpční vlastnosti modelových katalyzátorů s obsahem céru Autor: Miloš Cabala Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí práce: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Disertační práce je věnována studiu modelových katalyzátorů na bázi céru a céroxidu. Postupně se zabývá modelovými systémy CeAg, CeO2/Cu(111), Ni- CeO2/Cu(111) a Ni-Sn-CeO2/Cu(111). Ke studiu interakcí v těchto systémech byly použity metody fotoelektronové spektroskopie a další doplňkové metody rozptylu iontů a difrakce elektronů s nízkou energií. Modelové systémy byly připravovány za přísně definovaných podmínek. Vrstvy CeAg vykazují silnou bimetalickou interakci. V průběhu adsorbčního experimentu byla na CeAg prokázána molekulární adsorpce oxidu uhelnatého, a taktéž se ukazuje, že tyto vrstvy intenzívně reagují s kyslíkem. Z měření v jednotlivých směrech povrchové Brillouinovy zóny se nám podařilo zrekonstruovat pásovou strukturu připravené vrstvy CeO2/Cu(111). Ukázali jsme, že v námi připravené vrstvě Cu slabě interaguje s CeO2. Tato interakce má za následek přesun povrchového náboje z Cu do CeO2. Celkově jsme ve valenčním spektru určili tři hlavní pásy odpovídající hladině 2p kyslíku vázaného v CeO2. Na modelovém systému Ni-CeO2/Cu(111) byla po depozici Ni pozorována částečná redukce povrchu. Silná interakce Ni a Ce vede k tvorbě směsného oxidu Ni - O - Ce. V průběhu interakce Ni s Sn na povrchu Ni-Sn-CeO2/Cu(111), dochází k redukci SnO. Pochopení vzájemného působení jednotlivých složek katalytických systému a schopnost modifikovat jejich elektronovou strukturu umožní vývoj kvalitnějších, selektivnějších a levnějších katalyzátorů. Klíčová slova: XPS, UPS, Cu(111), CeO2, Ag, Ni, Sn, katalýza
Abstract v angličtině:
Title: Electronics and adsorption properties of model catalytic systems contains cerium Author: Miloš Cabala Department: Department of Surface and Plasma Science, Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, Department of Surface and Plasma Science, Abstract: The doctoral thesis contains the study of model catalyst systems based on cerium and ceria. The thesis deals with model systems of CeAg, CeO2/Cu(111), Ni- CeO2/Cu(111) a Ni-Sn-CeO2/Cu(111). We have studied these systems using photoelectron spectroscopy, ion scattering spectroscopy and low energy electron diffraction. Model systems were prepared under strictly defined conditions. The strong bimetallic interaction was observed on the CeAg layers. Molecular adsorption of carbon monoxide on CeAg was demonstrated. We also observed intensive reaction of these layers with oxygen. By measurements in different directions of surface Brillouin zone, we managed to reconstruct the band structure of the prepared CeO2/Cu(111) layer. We have shown that the Cu substrate interacts weakly with deposited CeO2 layer. This interaction results in a charge transfer from Cu into CeO2. Overall, in the valence spectrum we have identified three main electron bands corresponding to O 2p state bound in CeO2. It has been proven that the deposition of Ni on CeO2 layers leads to partial reduction of the surface. Strong interaction of Ni and Ce results in the formation of the mixed oxide Ni - O - Ce. Furthermore, interaction of Ni with Sn on Ni-Sn- CeO2/Cu(111) surface results in reduction of SnO. Understanding the interaction of the various components in the catalytic system and the ability to modify their electronic structure will enable the development of more selective, better and cheaper catalyst. Keywords: XPS, UPS, Cu(111), CeO2, Ag, Ni, Sn, catalysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloš Cabala 11.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloš Cabala 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloš Cabala 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kateřina Veltruská, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Jiříček, CSc. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Polčík, CSc. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 160 kB