velikost textu

Measurement of the Longitudinal Proton Structure Function in Diffraction at the H1 Experiment and Prospects for Diffraction at LHC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Measurement of the Longitudinal Proton Structure Function in Diffraction at the H1 Experiment and Prospects for Diffraction at LHC
Název v češtině:
Měření longitudální strukturní funkce protonu v difrakci na experimentu H1
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. David Šálek, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Oponenti:
Prof. Enrico Tassi
Prof. Krzysztof Piotrzkowski
Id práce:
44217
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce, David Šálek D Práce popisuje první měření longitudinální difrakční strukturní funkce protonu FL s použitím H1 detektoru na urychlovači HERA. Strukturní funkce je určena z prvních měření √ difrakčního účinného průřezu ep → eXY při těžišťových energiích s = 225 a 252 GeV √ ve vysokých hodnotách inelasticity y a z nového měření při s = 319 GeV √ použitím dat s nabraných v letech 2006 a 2007. Předchozí H1 data s těžišťovou energií s = 301 GeV D doplňují kinematické pokrytí potřebné k určení FL v oblastech virtuality fotonu 2.5 < Q2 < 100 GeV2 a poměrné ztráty longitudinální hybnosti protonu 10−4 < xIP < 10−2. Práce detailně popisuje veškeré korekční faktory a ladění simulace použité pro měření. Mezi tyto korekce patří efektivita rekonstrukce primárního interakčního bodu, dráhy propo- jující interakční bod s odezvou kalorimetru od odraženého pozitronu, efektivity nejrůznějších výběrových kritérií pro výběr případů hloubkového nepružného rozptylu (DIS) a difrakčních D případů. Výsledky FL jsou srovnány s teoretickými předpověd’mi založenými na NLO QCD fitech předchozích difrakčních dat a na modelech používajících barevný dipól. Práce též krátce diskutuje difrakční program na urychlovači LHC a to jak z hlediska fyziky, tak z hlediska hardwaru. Difrakce na LHC závisí na elektronice s rychlou časovou odezvou a z toho důvodu jsou uvedeny techniky, které vedou k rozlišení v řádu pikosekund. 1
Abstract v angličtině:
Abstract of the Thesis by David Šálek D I present the first measurement of the longitudinal diffractive structure function FL using the H1 detector at HERA. The structure function is extracted from first measurements of the diffractive cross section ep → √ eXY at centre of√ mass energies s of 225 and 252 GeV at high values of inelasticity y, together with a new √ measurement at s of 319 GeV, using data taken in 2006 and 2007. Previous H1 data at s of 301 GeV D complete the kinematic coverage needed to extract FL in the range of photon virtualities 2.5 < Q2 < 100 GeV2 and fractional proton longitudinal momentum loss 10−4 < xI < 10−2. P D I present the first measurement of the longitudinal diffractive structure function FL using the H1 detector at HERA. The structure function is extracted from the diffractive cross section measurements at three different centre-of-mass energies. I describe in detail all corrections factors and tuning of the simulation needed for the mesaurement. These involve the efficiency of reconstructing primary interaction vertex, track linking the vertex and the cluster of the scattered positron, efficiencies of various cuts in the DIS and D diffractive selections. I compare the measured FL with the predictions based on the NLO QCD fits to previous diffractive data as well a model derived from a colour dipole approach. I also introduce the a diffractive physics programme at LHC. Both the physics topics and the hardware issues are briefly covered. Diffraction at LHC relies on fast timing electronics, and I present simulation of various techniques that lead to a picosecond resolution. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. David Šálek, Ph.D. 4.41 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. David Šálek, Ph.D. 556 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. David Šálek, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. David Šálek, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Enrico Tassi 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Krzysztof Piotrzkowski 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 100 kB