velikost textu

Mathematical modelling of air-flow in geometrically complicated areas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mathematical modelling of air-flow in geometrically complicated areas
Název v češtině:
Matematické modelování proudění v geometricky složitých prostředích
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladimír Fuka
Školitel:
doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Jiří Fürst, Ph.D.
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Konzultant:
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
Id práce:
44215
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Meteorologie a klimatologie (4F8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
simulace velkých vírů, počítačová mechanika tekutin, mezní vrstva atmosféry, geometricky složitá prostředí
Klíčová slova v angličtině:
large eddy simulation, computational fluid dynamics, planetary boundary layer, complex geometry
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce prezentuje počítačový model Charles University Large-eddy Microscale Model (CLMM) a příklady jeho využití. Je to numerický model pro výpočty proudění a rozptylu příměsí v mezní vrstvě atmosféry. CLMM řeší Navierovy-Stokesovy rovnice nestlačitelného proudění v Boussinesqově aproximaci a popisuje turbulentní proudění pomocí metody simulace velkých vírů. Dále jsou představeny tři příklady použití modelu. V prvním případě je model použit pro simulaci stabilní mezní vrstvy nad plochým terénem. Druhý příklad ukazuje použití modelu pro řešení proudění stabilně teplotně zvrstveného vzduchu přes překážky. Poslední příklad ukazuje výpočet proudění a rozptylu nebezpečné látky v městské zástavbě. Tato poslední studie byla provedena v rámci akce COST ES1006 a používá soubor experimentů „Michelstadt“ pro validaci modelu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The Charles University Large-eddy Microscale Model (CLMM) and its application are presented. It is a numerical model for simulation of turbulent flow and dispersion in the planetary boundary layer. CLMM solves the incompressible Navier-Stokes equations in the Boussinesq approximation and describes turbulence using the large eddy simulation. Three applications of the model are presented. In the first case, the model is applied to the stable boundary layer over a flat terrain. The second case presents the simulations of stably stratified flows over obstacles. The last case deals with the dispersion of a hazardous material within an urban canopy. It was performed in the frame of the COST Action ES1006 and uses the Michelstadt flow and dispersion dataset for model validation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Fuka 7.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Fuka 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Fuka 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jiří Fürst, Ph.D. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB