velikost textu

Automatické propojování lexikografických zdrojů a korpusových dat.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Automatické propojování lexikografických zdrojů a korpusových dat.
Název v angličtině:
Automatic linking of lexicographic sources and corpus data
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Eduard Bejček
Školitel:
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Id práce:
44155
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (4I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prolinkování; slovník; valence; víceslovné výrazy
Klíčová slova v angličtině:
linking; lexicon; valency; multiword expressions
Abstrakt:
Spolu se vznikem stále dalších jazykových zdrojů – slovníků, lexi kálních databází, korpusů, treebanků – roste i potřeba jejich účinného propojování, které by umožnilo snadné využití veškerých shromážděných vlastností a informací. V tomto ohledu je také aktuální téma univerzálních lexikografických formátů. Tato práce zkoumá metody automatického propojování jazykových dat. Představíme zde systém na propojování slovníků, jakými jsou například VALLEX, PDT-Vallex, FrameNet, nebo SemLex,k teré poskytují syntaktickou informaci o svých heslech. Systém je automatický, umožňuje tudíž opakovanou aplikaci na novější verze vyvíjejících se jazykových zdrojů. Na základě syntaktické informace obsažené ve slovníku víceslovných výrazů SemLex navrhujeme metodu vyhledávající tyto výrazy v automaticky anotovaném textu. Praktickým výstupem potvrzujícím úspěšnost použitých metod je mj. propojení slovníků VALLEX a PDT-Vallex vedoucí k doplnění desítek tisíc anotovaných vět z treebanků PDT a PCEDT do VALLEXu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Along with the increasing development of language resources – i.e., new lexicons, lexical databases, corpora, treebanks – the need for their efficient interlinking is growing. With such a linking, one can easily benefit from all their properties and information. Considering the convergence of resources, universal lexicographic formats are frequently discussed. In the present thesis, we investigate and analyse methods of interlinking language resources automatically. We introduce a system for interlinking lexicons (such as VALLEX, PDT-Vallex, FrameNet or SemLex) that offer information on syntactic properties of their entries. The system is automated and can be used repeatedly with newer versions of lexicons under development. We also design a method for identification of multiword expressions in a parsed text based on syntactic information from the SemLex lexicon. An output that verifies feasibility of the used methods is, among others, the mapping between the VALLEX and the PDT-Vallex lexicons, resulting in tens of thousands of annotated treebank sentences from the PDT and the PCEDT treebanks added into VALLEX. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Eduard Bejček 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Eduard Bejček 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Eduard Bejček 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Aleš Horák, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 76 kB