velikost textu

Analysis of dijet events in diffractive ep interactions with tagged leading proton at the H1 experiment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of dijet events in diffractive ep interactions with tagged leading proton at the H1 experiment
Název v češtině:
Analýza dvoujetových případů v difrakčních ep interakcích s detekovaným protonem na experimentu H1
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Richard Polifka, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Marek Taševský, PhD.
Paul Newman
Id práce:
44147
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
difrakce, QCD, dvoujetové případy, DGLAP, detekce rozptýleného protonu
Klíčová slova v angličtině:
diffraction, QCD, dijet events, DGLAP, leading proton
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Analýza dvoujetových případů v difrakčních ep interakcích s detekovaným protonem na experimentu H1 Autor: Richard Polifka Katedra (ústav): Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí dizertační práce: RNDr. Alice Valkárová, DrSc. e-mail vedoucího: avalkar@mail.desy.de Abstrakt: V této práci jsou měřeny inkluzivní dvoujetové koncové stavy v nepružných difrakčních případech s detekovaným rozptýleným protonem. Tento proton je měřen v dopředném detektoru Forward Proton Spectrometer. Vysoká statistika těchto případů v období HERA II s integrovanou celkovou luminositou 156.7 pb−1 umožňuje první měření tohoto druhu za celou dobu provozu experimentu HERA. Data pokrývají kinematickou oblast xIP < 0.1, |t| ≤ 1.0 GeV2 a 4 ≤ Q2 ≤ 110 GeV2. Naměřená dvoujetová data jsou porovnána s předpovědmi poruchové kvantové chromodynamiky ve druhém řádu rozvoje vazbové konstanty αs. Tyto předpovědi jsou založené na difrakčních partonových distribučních funkcích získaných z předchozích měření inkluzivních difrakčních případů. Fázový prostor pro případy s difrakčními dijety byl rozšířen oproti předchozím měřením třikrát. Případy, kdy jeden z jetů směřuje do přední oblasti detektoru H1 by měly podporovat partonovou dynamiku mimo popis DGLAP evolučních rovnic, naměřená data jsou ovšem s výpočty založenými na DGLAP rovnicích v dobré shodě. Měřené diferenciální účinné průřezy jsou srovnány s Monte Carlo modely, které v sobě mají zahrnuty rozdílná schémata produkce difrakčních připadu. Klíčová slova: difrakce, QCD, dvoujetové případy, DGLAP, detekce rozptýleného protonu 1
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of dijet events in diffractive ep interactions with tagged leading proton at the H1 experiment Author: Richard Polifka Department: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: RNDr. Alice Valkárová, DrSc. Supervisor’s e-mail address: avalkar@mail.desy.de Abstract: An inclusive dijet production in diffractive deep-inelastic scattering is measured. The diffractive selection is based on tagging of the leading proton in the Forward Proton Spectrometer. The statistics of events obtained during the HERA II running period (integrated luminosity of 156.7 pb−1) enables the measurement of jet final states with leading proton for the first time. The data cover the phase space of xIP < 0.1, |t| ≤ 1.0 GeV2 and 4 ≤ Q2 ≤ 110 GeV2. The dijet data are compared with the next to leading order predictions of the quantum chromodynamics (QCD). The phase space of diffractive dijets is in this analysis by factor of 3 in xIP larger than in previous measurements. The QCD predictions based on the DGLAP parton evolution describe the measured data well even in a non-DGLAP enriched phase space where one on the jets goes into the region close to the direction of the outgoing proton. The measured single-differential cross sections are compared to several Monte Carlo models with different treatment of diffractive exchange implemented. Keywords: diffraction, QCD, dijet events, DGLAP, leading proton 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Richard Polifka, Ph.D. 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Richard Polifka, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Richard Polifka, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Taševský, PhD. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta Paul Newman 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 153 kB