velikost textu

Jet Production in p+p and d+Au Collisions √sNN = 200 GeV in STAR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jet Production in p+p and d+Au Collisions √sNN = 200 GeV in STAR
Název v češtině:
Produkce jetů ve srážkách p+p a d+Au při √sNN = 200 GeV ve STARu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kapitán, Ph.D.
Školitel:
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
Oponenti:
prof. Jiří Chýla, CSc.
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Konzultant:
RNDr. Miloš Pachr, CSc.
Id práce:
44137
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Název práce: √ Produkce jetů ve srážkách p+p a d+Au při sNN = 200 GeV ve STARu Autor: Jan Kapitán Školící pracoviště: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Abstrakt: √ Cílem této práce je měření efektů studené jaderné hmoty na produkci jetů v sNN = 200 GeV srážkách d+Au na Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). Po stručném teoretickém úvodu a popisu experimentálního zařízení je popsána analýza jetů a potřebné opravy. Jety jsou rekon- struovány ve srážkách p+p a d+Au z experi-mentu STAR pomocí jetového algoritmu anti − kT. Inkluzivní pT spektra jetů ve srážkách d+Au a jejich centralitní závislost jsou porovnány s referenčním měřením ve srážkách p+p a se škálováním podle binárních srážek. Korelace di- jetů jsou studovány v p+p a nejcentrálnějších srážkách d+Au pro měření kT efektu a jeho možného jaderného rozšiřování. Tyto výsledky budou rovněž použity jako referenční měření pro probíhající studie produkce jetů ve srážkách těžkých iontů na RHICu. Klíčová slova: jety, srážky d+Au, efekty studené jaderné hmoty, STAR, RHIC
Abstract v angličtině:
√ Title: Jet production in p+p and d+Au collisions at sNN = 200 GeV in STAR Author: Jan Kapitán Affiliation: Nuclear Physics Institute AS CR Supervisor: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc., Nuclear Physics Institute AS CR Abstract: The aim of this work is to measure the effects of cold nuclear matter on jet production in √ sNN = 200 GeV d+Au collisions at Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). After a brief theoretical introduction and description of the experimental setup, jet analysis and the required corrections are described. The jets are reconstructed in p+p and d+Au collisions recorded by the STAR experiment using the anti − kT jet algorithm. Inclusive jet pT spectra in d+Au collisions and their centrality dependence are compared to the reference measurement in p+p collisions and to the binary collision scaling. Di-jet correlations are studied in p+p and most central d+Au collisions to measure the kT effect and its possible nuclear broadening. These results will also be used as a baseline measurement for ongoing studies of jet production in heavy-ion collisions at RHIC. Keywords: jets, d+Au collisions, cold nuclear matter effects, STAR, RHIC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kapitán, Ph.D. 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kapitán, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kapitán, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michal Šumbera, CSc., DSc. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jiří Chýla, CSc. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 154 kB