velikost textu

Study of light-harvesting antennae based on bacteriochlorophyll aggregates

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of light-harvesting antennae based on bacteriochlorophyll aggregates
Název v češtině:
Studium světlosběrných antén na bázi bakteriochlorofylových agregátů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Alster, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Prof. Teodor Silviu Balaban
Konzultant:
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Id práce:
44123
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
chlorosom, samoorganizace, optická spektroskopie
Klíčová slova v angličtině:
chlorosome, self-assembly, optical spectroscopy
Abstrakt:
Název práce: Studium světlosběrný antén na bázi bakteriolorofylový agregátů Autor: Jan Alster Katedra: Katedra emié fyziky a optiky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Abstrakt: Umělá fotosyntéza je jeden z možný budoucí zdrojů obnovitelné energie. Prvním krokem procesu konverze energie záření na emiou energii je záyt světla. Chlorosomy zelený fototrofní bakterií jsou jednou z nejúčinnější světlosběrný antén vyskytující se v přírodě. Jeji unikátní struktura, založená na samoorganizo- vaný agregáte pigmentový molekul, je navíc dovoluje poměrně snadno napodobit v laboratoři. Tato práce zkoumá formování a vlastnosti agregátů molekul bakteriolo- rofylu ve vodný prostředí za pomoci tenik optié spektroskopie ustáleného stavu a s časovým rozlišením v řádu mikrosekund až femtosekund. Bylo otestováno něko- lik látek indukující agregaci. Chinony s nepolárním postranním řetězcem zavádí do agregátů bakteriolorofylu meanismus zhášející excitační energii řízený redoxním potenciálem. Karotenoidy zlepšují záyt světla ve spektrální oblaste, kde bakterio- lorofyl absorbuje slabě, a zaycenou excitační energii přenáší na bakteriolorofyl. Výsledky naznačují, že samoorganizované agregáty molekul bakteriolorofylu jsou do- brým kandidátem na světlosběrnou anténu pro umělou fotosyntézu. Klíčová slova: lorosom, samoorganizace, optiá spektroskopie
Abstract v angličtině:
Title: Study of light-harvesting antennae based on bacteriolorophyll aggregates Author: Jan Alster Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Abstract: Artificial photosynthesis is a potential future source of renewable energy. e light-to-emical energy conversion process starts with capturing light. Chlorosomes of green phototropic bacteria are probably the most efficient light-harvesting antenna found in the Nature. Moreover, their unique structure based on a self-organised ag- gregate of pigment molecules makes them relatively easy to mimic in vitro. is work explores formation and properties of self-assembled aggregates of bacteriolorophyll molecules in aqueous solvents by means of steady state and time resolved optical spec- troscopy with time resolution in the microsecond to femtosecond range. Various ag- gregation inducing agents have been tested. Isoprenoid quinones introduce a redox- dependent excitation energy quening meanism into the bacteriolorophyll aggre- gates. Carotenoids enhance the light-harvesting properties of the aggregates by cap- turing light in the spectral region where bacteriolorophyll does not and transferring the excitation energy to bacteriolorophyll. e results indicate that self-assembled aggregates of bacteriolorophyll molecules are a good candidate for a light harvesting antenna for use in artificial photosynthesis. Keywords: lorosome, self-assembly, optical spectroscopy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Alster, Ph.D. 8.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Alster, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Alster, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. 587 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Teodor Silviu Balaban 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. 94 kB