velikost textu

Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země
Název v angličtině:
Electromagnetic whistler-mode waves in the plasma environment of the Earth‘s magnetosphere
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Macúšová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Chum, PhD.
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Id práce:
44083
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Název práce: Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Zem¥ Autor: Eva Macú²ová Katedra: Katedra fyziky povrch· a plazmatu Vedoucí diserta£ní práce: Doc. RNDr. Ond°ej Santolík, Dr., KFPP Abstrakt: Výsledky dizerta£ní práce jsou zaloºeny na pozorování druºic Cluster a Double Star. Z tém¥° £ty° let m¥°ení uktuací magnetického pole pomocí rovníkové druºice TC-1 mise Double Star jsme ur£ili £asov¥-prostorové rozloºení emise chorus v zemské magnetosfé°e a závislost zm¥ny velikosti ²í°ky pásma emise a její amplitudy na poloze v magnetosfé°e a na geomagnetické aktivit¥. Z m¥°ení druºice TC-1 jsme rovn¥º ur£ili pravd¥podobnost výskytu emise v jednotlivých oblastech magnetosféry. Podobnou studii rozloºení emise v magnetosfé°e jsme zpracovali i z 11 let m¥°ení magnetického a elektrického pole na soustav¥ £ty° druºic Cluster. Krom¥ toho jsme se z dat nam¥°ených p°ístrojem WBD (Wideband) na palub¥ druºic Cluster zam¥°ili i na studium vnit°ní spektrální struktury emise chorus poz·stávající z indivi- duálních vlnových balík·. Klasi kovali jsme v²echny pozorované spektrální tvary a ur£ili jsme jejich pom¥rné zastoupení. Pro n¥kolik vybraných p°ípad· jsme zkoumali závislost frekven£- ního r·stu df /dt vlnových balík· na hustot¥ elektron· v okolním studeném plazmatu ne a na bezrozm¥rném parametru Q. Pro jednu p°ípadovou studii jsem se zam¥°ili na vztah df /dt a amplitudy pozorovaných vlnových balík·. Dále jsme se zaobírali uktuací zdrojové oblasti a zm¥nou frekven£ního intervalu vlnových balík· v pr·b¥hu jejich ²í°ení ze zdrojové oblasti. Klí£ová slova: magnetosféra Zem¥, vlny ve hvizdovém modu, vlnové balíky emise chórus, vlnov¥-£ásticové interakce
Abstract v angličtině:
Title: Electromagnetic whistler-mode waves in the plasma environment of the Earth's magne- tosphere. Author: Eva Macú²ová Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Doc. RNDr. Ond°ej Santolík, Dr., KFPP Abstract: Results of this doctoral thesis are based on observations provided by the Cluster and Double Star missions. We have determined the variability of the spatio-temporal characte- ristics of chorus-like emissions under dierent geomagnetic conditions from a data set covering almost four years of measurements provided by the equatorial Double Star TC-1 spacecraft. From the TC-1 data set we have also identi ed the dependence of frequency bandwidths, am- plitudes and occurrence rates of chorus-like emissions on the geomagnetic activity. We have also processed a similar data set from 11 years of Cluster measurements of electric and magnetic elds. This study was focussed on details of the spectral structure of individual chorus wave packets. We have used measurements from the WBD (Wideband) instrument situated onboard all four Cluster spacecraft. We have classi ed all types of spectral shapes and determined their occurrence rates. We have examined the dependence of chorus frequency drift rate df /dt on the cold plasma density ne and on the dimensionless parameter Q for several selected events. We have prepared a case study of a relationship between df /dt and amplitudes of observed wave packets. We have also discussed variations in the chorus source location deduced from uctuations of the ambient magnetic eld, and the evolution of chorus frequency spectrum during propagation of individual wave packets from the source region. Keywords: Earth's magnetosphere, whistler-mode waves, chorus wave packets, wave-particle interactions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Macúšová, Ph.D. 32.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Macúšová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Macúšová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Chum, PhD. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 128 kB