velikost textu

Role of Magnetosheath Parameters on Magnetopause Processes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role of Magnetosheath Parameters on Magnetopause Processes
Název v češtině:
Vliv parametrů přechodové oblasti na procesy na magnetopauze
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Oksana Tkachenko, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
RNDr. Jiří Šimůnek, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Id práce:
44045
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Vliv parametrů přechodové oblasti na procesy na magnetopauze Autor: Oksana Tkachenko Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. e-mail address: Jana.Safrankova@mff.cuni.cz Abstrakt: Předkládaná dizertační práce je zaměřena na dvě oblasti, jež jsou důležité pro interakci slunečního větru s zemskou magnetosférou: kasp ve vysokých geomagnetických šířkách a subsolární magnetopauza v nízkých šířkách. Průnik slunečního plazmatu do zemské magnetosféry může probíhat podél kaspů. Oblast přilehlá k magnetopauze v blízkosti kaspu je velmi turbu- lentní, vyplněná horkým plazmatem z přechodové oblasti s nízkou driftovou rychlostí. V první části dizertační práce se proto věnujeme detailnímu rozboru vírové struktury ve vhloubení magnetopauzy nad kaspem za použití dat družic Interball–1 a Magion–4. Popsali jsme nezbytné podmínky a možný mechanismus vzniku této struktury. Druhá část práce se týká for- mování a prostorové struktuře hraniční vrstvy nízkých šířek (Low-latitude Boundary Layer, dále LLBL) a jejím časovým změnám. Ačkoliv LLBL hraje klíčovou roli v přenosu hmoty, hybnosti a energie ze slunečního větru do magnetosféry, její změny a vlastnosti nejsou doposud přesně popsány. Na datech z pěti družic projektu THEMIS ukazujeme, že náhlé změny parametrů slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole mohou vést ke změnám prostorového profilu LLBL z hladkého na zdánlivě nemonotonní. Příčinou tohoto jevu jsou poruchy na povrchu magnetopauzy. Podrobně jsme prozk- oumali průlety družic vrstvou LLBL, abychom určili zdroje těchto poru- chových událostí. Dokázali jsme, že principiální jsou změny, ke kterým dochází v přechodové oblasti. Zjistili jsme že změny směru magnetického pole ze severního na jižní (a naopak) jsou příčinou deformace povrchu mag- netopauzy a mohou změnit tvar LLBL. Klíčová slova: sluneční vítr, přechodová oblast, magnetopauza, meziplanetární magnetické pole, kasp, hraniční vrstva nízkých šířek, rekonekse
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Role of magnetosheath parameters on magnetopause processes Author: Oksana Tkachenko Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. e-mail address: Jana.Safrankova@mff.cuni.cz Abstract: The thesis addresses of two regions significant for the solar wind- magnetosphere coupling: the cusp in high geomagnetic latitudes and the low-latitude (LLBL) subsolar magnetopause. A penetration of plasma of a solar origin into the magnetosphere could be realized directly through magnetospheric cusps. The region adjacent to the magnetopause in the cusp vicinity is highly turbulent, occupied by the heated magnetosheath- –like plasma with a low drift velocity for which occurrence of vortices is a very common feature. In the first part of the thesis, we present a de- tailed analysis of a vortex-like structure created by a turbulent plasma flow around the magnetopause indentation above the cusp and using the data from Interball-1 and Magion-4; we find necessary conditions and a possible mechanisms to creation of such structures. The second part concerns the low–latitude boundary layer formation, its spatial structure and temporal changes based on THEMIS multipoint observations. In spite of its cru- cial role in transfer of mass, momentum, and energy from the solar wind into the magnetosphere, LLBL parameters and their relations to upstream conditions are still under debate. We demonstrate that sudden changes in upstream plasma and magnetic field parameters could lead to reformation of the spatial LLBL profile from smooth to apparently non-monotonous. Disturbances at the magnetopause surface suggested to be the main rea- son of the distortion of the spatial structure of this layer. In details, we study LLBL passages in order to determine sources of transient events. A monitor of magnetosheath parameters is principal for an interpretation of magnetopause transients. It was found that the changes of the BZ sign could be a cause of the magnetopause deformation and could reform the LLBL. Keywords: solar wind, magnetosheath, magnetopause, interplanetary magnetic field, cusp, low-latitude boundary layer, reconnection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oksana Tkachenko, Ph.D. 2.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oksana Tkachenko, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oksana Tkachenko, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Šimůnek, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 78 kB