velikost textu

Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění
Název v angličtině:
Discontinuous Galerkin method for the solution of compressible viscous flow
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Česenek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
doc. RNDr. Karel Najzar, CSc.
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.
Id práce:
44007
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Vědecko-technické výpočty (4M6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění Autor: Jan Česenek Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c., Katedra nume- rické matematiky Abstrakt: Tato práce se zabývá numerickou simulací interakce dvoudimenzionálního stla- čitelného vazkého proudění a vibrujícího leteckého profilu. Uvažujeme tuhý letecký profil s dvěma stupni volnosti, který se otáčí kolem elastické osy a osciluje ve vertikálním směru. Numerická simulace tohoto problému se skládá z řešení Navier-Stokesových rovnic po- mocí nespojité Galerkinovy metody a řešení systému nelineárních diferenciálních rovnic popisující pohyb profilu. Časově závislá oblast je zahrnuta do řešení pomocí Arbitrary Lagrangian-Eulerian(ALE) formulace. Teoretická část této práce se zabývá odhadem chyby časo-prostorové nespojité Galerkinovy metody pro skalární nestacionární rovnice s nelineární konvekcí a nelineární difuzí. Klíčová slova: konvektivně-difuzní problémy, nespojitá Galerkinova metoda, interakce tekutiny a vibrujícího profilu, ALE metoda
Abstract v angličtině:
Title: Discontinuous Galerkin method for solving compressible viscous flow Author: Jan Česenek Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c., Department of Numerical Mathematics Abstract: The subject of this PhD thesis is the numerical simulation of the interaction of two-dimensional compressible viscous flow and a vibrating airfoil. We consider a solid airfoil with two degrees of freedom which can rotate around the elastic axis and oscillate in the vertical direction. The numerical simulation of this problem consist of the dis- continuous Galerkin finite element method solving Navier-Stokes equations coupled with a system of nonlinear ordinary differential equations describing the airfoil motion. The time-dependent domain is taken into account with the aid of the Arbitrary Lagrangian- Eulerian(ALE) formulation. Theoretical part of this paper is concerned with error esti- mates of the space-time discontinuous Galerkin method for scalar nonstationary equations with nonlinear convection and nonlinear diffusion. Keywords: convection-diffusion problems, discontinuous Galerkin method, interaction of a fluid with a vibrating airfoil, ALE method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Česenek, Ph.D. 11.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Česenek, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Česenek, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. 720 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. 817 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. 496 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr. 45 kB