text size

Matematika ve staré Indii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Matematika ve staré Indii
Titile (in english):
Mathematics in Ancient India
Type:
Dissertation
Author:
RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D.
Supervisor:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Opponents:
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
Thesis Id:
43854
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Mathematics Education (32-KDM)
Study programm:
Mathematics (P1101)
Study branch:
General Questions of Mathematics and Information Science (4M8)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
20/06/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
stará indická matematika, aritmetika, algebra, geometrie
Keywords:
ancient Indian mathematics, arithmetic, algebra, geometry
Abstract (in czech):
Práce je věnována staré indické matematice, popisuje matematické vědomosti, výpočetní postupy a metody řešení různých aritmetických, algebraických a geomet- rických úloh, které Indové znali a používali. Práce sleduje vývoj indické matematiky od nejstarších poznatků obsažených ve starověkých védských textech až po znalosti uvedené v klasických středověkých aritmetických a algebraických dílech. Jedná se o první ucelený text napsaný v českém jazyce, který obsahuje překlad původních úloh a analýzu jejich řešení v současné matematické formulaci a symbolice. Vý- chozími zdroji byly zejména anglické překlady starých sanskrtských textů a jejich komentáře.
Abstract:
The thesis is devoted to ancient Indian mathematics; it describes the mathe- matical knowledge, computational techniques and methods for solving various ari- thmetic, algebraic and geometric problems that the Indians knew and used. The thesis follows the development of Indian mathematics from the oldest knowledge contained in ancient Vedic texts to the knowledge originated from the classic me- dieval arithmetic and algebraic works. This is the first comprehensive text written in Czech which contains the translation of original problems and analysis of their solutions in the current mathematical formulation and symbolism. The sources are mainly English translations of ancient Sanskrit texts and their commentaries.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. 7.73 MB
Download Abstract in czech RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. 9 kB
Download Abstract in english RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. 9 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 41 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. 171 kB
Download Opponent's review RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. 129 kB
Download Defence's report RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 35 kB